Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-MNE-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą problematyki zróżnicowania narodowo-etnicznego, językowego i religijnego (wyznaniowego) Polski i Europy. Szczególny nacisk położony jest na omówienie sytuacji mniejszości we współczesnym świecie, będącą efektem przemian geopolitycznych w XX i na początku XXI w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat zróżnicowania kulturowego (narodowościowego, etnicznego, językowego, religijnego) Polski i Europy; rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji materiałów źródłowych: opracowań naukowych, aktów prawnych oraz zestawień statystycznych; kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku wobec przedstawicieli różnych grup kulturowych.

Podczas zajęć poruszone będą zagadnienia związane z ochroną mniejszości w zapisach prawa międzynarodowego i polskiego, w tym stosowaną terminologią oraz monitorowaniem sytuacji mniejszości, rzetelnością i wiarygodnością danych statystycznych dotyczących liczebności poszczególnych grup (źródła danych, metody i narzędzia, przeznaczenie). Przedstawione zostanie współczesne zróżnicowanie kulturowe Polski i Europy oraz zmiany w strukturze narodowo-etnicznej i religijnej, będące efektem przemian geopolitycznych i politycznych w Europie i na świecie. Na wybranych przykładach mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (tj. ukraińskiej i łemkowskiej, białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i śląskiej, kaszubskiej), omówiona zostanie sytuacja prawna, społeczno-kulturowa, tożsamościowa tych społeczności oraz ich przestrzenne zróżnicowanie. Ważnym aspektem zajęć jest kształtowanie postaw otwartości wobec przedstawicieli innych grup etnicznych, narodowych i religijnych, poszanowania i zrozumienia odmienności kulturowych oraz uświadomienie wartości, jaką wnoszą rozmaite grupy etniczne i religijne w kulturę polską i europejską.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych efektów uczenia obejmuje udział w zajęciach (1 ECTS) oraz wkład własny (1ECTS), w tym: zapoznania się z literaturą przedmiotu, przygotowanie i wygłoszenie referatu (prezentacji), przygotowanie do zaliczenie pisemnego.

Literatura:

Babiński G., 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość. Wyd. NOMOS, Kraków.

Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Barwiński M., 2014, Struktura narodowościowa Polski w świetle wyników spisu powszechnego z 2011 r., Przegląd Geograficzny, 86 (2), s. 217-241.

Barwiński M., 2015, Spisy powszechne w Polsce w latach 1921–2011 – określanie czy kreowanie struktury narodowościowej?, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 21, s. 53-72.

Rusek H., 2015, Wielokulturowość z konfliktem w tle – Ślązacy: naród? Narodowość? Grupa etniczna?, Pogranicze. Studia społeczne, 25, s. 13-24.

Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok.

Raporty i ekspertyzy:

Europe’s Ethnic Mosaic, A Short Guide to Minority Rights in Europe, 2008, (edit) Thomas Benedikte, EURAC.research

European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS) Main Results Report. 2009, European Agency for Fundamental Rights

Prawo mniejszości narodowych i etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, 2011, Opracowanie tematyczne OT-599, Kancelaria Senatu. Biuro analiz i Dokumentacji.

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, 2015, GUS, Warszawa.

Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018, 2019, GUS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W05, K_U07, K_K05

Wiedza: Student:

• wymienia i omawia podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego i polskiego odnoszące się do ochrony mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych;

• opisuje zróżnicowanie terminologii stosowanej w prawie europejskim i polskim w zakresie ochrony mniejszości oraz wyjaśnia przyczyny i konsekwencje tych różnic;

• przedstawia jak zmieniało się podejścia do ochrony mniejszości na świecie i w Polsce;

• wymienia główne źródła danych o liczebności mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych oraz charakteryzuje narzędzia i metody stosowane w monitorowaniu sytuacji mniejszości w Polsce (spisy powszechne);

• opisuje zmiany struktury etnicznej Europy i Polski w XX w. i na początku XXI w. w odniesieniu do przemian geopolitycznych i politycznych w regionie;

• wymienia i charakteryzuje grupy narodowe, etniczne i kulturowe występujące w Polsce, które według obowiązującego prawa uznawane są za mniejszość;

• wyjaśnia związek między tożsamością etniczna a przynależnością religijną;

• opisuje społeczno-polityczne uwarunkowania sytuacji prawnej poszczególnych mniejszości w Polsce, wyjaśnia sytuację społeczności Ślązaków i jej dążenia do formalnego uznania za mniejszość etniczną (narodową) w prawie polskim.

Umiejętności. Zajęcia służą zdobyciu przez studenta umiejętności:

• poszukiwania i wykorzystywania literatury naukowej oraz innych opracowań (np. raportów, ekspertyz) do przedstawienia wybranego problemu związanego z tematyką zajęć;

• interpretowania zestawień statystycznych dotyczących liczebności mniejszości w Polsce i w Europie;

• interpretowania i wyjaśniania relacji między przemianami politycznymi i geopolitycznymi a sytuacją mniejszości w różnych regionach Polski i Europu;

• uzasadniania i argumentowania swojego stanowiska w zakresie podejmowania różnych działań mających na celu ochronę mniejszości;

• współdziałania w zespole w ramach przygotowania referaty i prezentacji na wskazany temat.

Kompetencje społeczne i postawy. Student wykazuje gotowość do:

• aktywnego uczestniczenia w zajęciach, zabierania głosu w dyskusji i wyrażania swojej opinii w poszanowaniu do odmiennego stanowiska innych uczestników zajęć;

• propagowania wartości wynikających z różnorodności kulturowej Polski i Europy i przestrzegania zasad wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć stosowane są zróżnicowane formy pracy: indywidualna, grupowa i zbiorowa oraz metody: dyskusja, prezentacja, praca pisemna (esej).

Elementami zaliczenia są:

• przygotowanie referatu w formie prezentacji, w zespołach 2-3 osobowych i przedstawienie go na zajęciach (10 pkt);

• udział w dyskusji podczas zajęć (10 pkt);

• praca pisemna (esej) – dla chętnych (5 pkt);

• kolokwium przeprowadzone na przedostatnich zajęciach (10 pkt).

Podstawą zaliczenia zajęć jest uzyskanie minimum połowy punktów z wymienionych powyżej aktywności.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione. W innych przypadkach należy indywidualnie ustalić z prowadzącą formę zaliczenia nieobecności.

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi GoogleMeet i platformy Kampus.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)