Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otwarte oprogramowanie GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-OOGIS-SG
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Otwarte oprogramowanie GIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Systemy Informacji Geograficznej 1900-1-SIG

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi przykładami oprogramowania GIS typu Open Source. Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne mające na celu poznanie możliwości analitycznych i graficznych wybranych programów oraz ich porównanie z oprogramowaniem komercyjnym. Studenci zapoznają się z terminologią, rozwojem i rynkiem wolnego oprogramowania GIS.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranym oprogramowaniem GIS typu wolnego/Open Source. Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne mające na celu poznanie możliwości analitycznych i graficznych wybranych programów oraz ich porównanie z oprogramowaniem komercyjnym. Studenci zapoznają się z historią powstawania wolnego oprogramowania, terminologią stosowaną w tym zakresie, organizacjami promującymi wolne oprogramowanie i rynkiem oprogramowania GIS. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

Literatura:

Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej (GIS) Teoria i zastosowania , Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Zwoliński Z., (red.) GIS - platforma integracyjna geografii. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 2009.

Szczepanek Robert, Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, cz. 1. Politechnika Krakowska, Kraków 2013

Gotlib D. Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r

Artykuły naukowe poświęcone wolnemu oprogramowaniu GIS, polecane na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W09, K_W10, K_W11,K_U02, K_U03, K_U06, K_U07

Po ukończeniu zajęć student:

- ma wiedzę teoretyczną w zakresie geoinformatyki w szczególności dotyczącą zasad funkcjonowania wolnego oprogramowania,

- zna fachową terminologię z zakresu geoinformatyki, zna zasady działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatyucznych

- zna podstawowe metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska w przestrzeni geograficznej

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć student umie:

- wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym

- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi.

Metody i kryteria oceniania:

Prace domowe, sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej (kolokwium), aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)