Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PAP-E Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy administracji publicznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia społ.-ekon. stosowana) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Organizacja administracji publicznej ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania jednostek terytorialnych. Wykład z podstaw administracji publicznej jest źródłem niezbędnych informacji jakie powinien posiadać student kierunków geograficznych na temat zasad organizacji struktur administracyjnych oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego i społecznego w ujęciu przestrzennym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmuje zagadnienia ogólne, w tym historię administracji publicznej, jej rozwój i charakter ewolucji. Przedstawione są doświadczenia w zakresie rozwoju i funkcjonowania administracji publicznej w różnych krajach. Zagadnienia szczegółowe odnoszą się do doświadczeń polskich związanych z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej po roku 1990. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Cykl wykładów rozpoczyna omówienie podstawowych pojęć i przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z organizacja i funkcjonowaniem administracji publicznej. Zrozumienie znaczenia administracji publicznej dla przebiegu procesów rozwoju wymaga cofnięcia się do jej historii i o mówienia rożnych modeli administracji a także przyczyn zmian jakie następowały na przestrzeni wieków. Organizacja życia społecznego i procesy kształtowania przestrzeni przebiegały bowiem zawsze w ramach odpowiednich, tworzonych celowo struktur administracyjnych. Struktury te kształtowane były zgodnie z panującymi ideologiami i systemami politycznymi, a ich kształt i trwałość zależały od wielu czynników, wśród których do najważniejszych należały te o charakterze politycznym. Badanie procesów rozwoju w różnych skalach przestrzennych nie może abstrahować od problematyki administracji publicznej, gdyż zarządzanie rozwojem ma miejsce w ramach jednostek terytorialnych o określonych granicach. Władza publiczna ma w swej jurysdykcji określone terytorium, którego granice to granice jednostek administracyjnych. Planowanie przestrzenne także dotyczy terenów pokrywających się z granicami administracyjnymi. Kurs na temat podstaw administracji publicznej obejmuje także tematykę administracji międzynarodowej i ponadnarodowej. Administracje te odgrywają w niektórych dziedzinach duże znaczenie ze względu na internacjonalizacje relacji gospodarczych i i w innych dziedzinach, które mają wpływ na rozwój. Poza kwestiami organizacyjnymi w czasie wykładów przedstawiona zostanie problematyka funkcji administracji, jej miejsca w budowaniu i realizacji polityki rozwoju, relacji miedzy polityką a administracją, kadr w administracji publicznej. Omówione zostaną także współczesne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście kompetencji i zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym.

Literatura:

J. Hausner, 2001, Studia z zakresu zarządzania publicznego, Kraków, AEK

H. Izdebski, 2001, Historia administracji, PWN, Warszawa

J. Staniszkis, 1972, Patologie struktur organizacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków

Efekty uczenia się:

Słuchacz posiada wiedzę na temat historii administracji publicznej, podstawowych zasad jej organizacji i funkcjonowania. Rozumie role i znaczenie administracji publicznej w procesach rozwoju. Potrafi powiązać współczesny system zarządzania rozwojem w Polsce z organizacja struktury administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.