Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geoinformatyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PGI2
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy geoinformatyki II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy i zrozumienie oraz samodzielne wykorzystanie przez studentów sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego i geotechnologii w dalszym toku studiów geograficznych i w pracy zawodowej. Ćwiczenia mają na celu poszerzenie i utrwalenie umiejętności wykorzystania danych przestrzennych w szerszym kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności aplikacji komputerowych arkuszy kalkulacyjnych i baz danych oraz metod geowizualizacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Druga część, ćwiczeniowa, zajęć z podstaw geoinformatyki obejmuje:

1. Nabycie umiejętności wprowadzenia, porządkowania, przekształcania danych ilościowych i jakościowych w powiązaniu z oprogramowaniem GIS.

2. Tworzenie baz danych, prace z bazą danych (raporty, Kwerendy), 3. Formaty danych przestrzennych.

Pełny opis:

Druga część, ćwiczeniowa, zajęć z podstaw geoinformatyki ma na celu nabycie przez studentów umiejętności wprowadzania, porządkowania (projektowania struktury), manipulacji, przetwarzania i wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych) .wprowadzania, porządkowania (projektowania struktury), manipulacji, przetwarzania i wizualizacji danych (ilościowych i jakościowych) , w tym danych przestrzennych, przy wykorzystaniu przede wszystkim: arkuszy kalkulacyjnych i klientów baz danych, w powiązaniu z dostępnymi pakietami oprogramowania GIS. Elementem zajęć jest przegląd metod automatyzacji klasyfikacji przestrzennej i wizualizacji danych przestrzennych.

Literatura:

Kopertowska- Tomczak M., ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Kopertowska- Tomczak M., Access 2007. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Werner P., Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa 2004.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W11, K_W10, K_W13, K_U02, K_U03, K_U06, K_U10, K_K01

W zakresie wiedzy student:

K_W10 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu SDI

K_W11 Zna fachową terminologię z zakresu geoinformatyki

K_W13 Rozumie podstawy działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

W zakresie umiejętności student:

K_U06 Umie stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej

K_U10 Posługuje się podstawową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2 w zakresie geoinformatyki

K_U03 Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

K_U02 Umie wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym

W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K01 Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i stałej aktualizacji wiedzy geograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Tok ćwiczeń obejmuje realizację zadań w trakcie zajęć w laboratorium komputerowym, których wyniki są przesyłane do sprawdzenia.

Prace okresowe i ćwiczenia realizowane na zajęciach. Ocenie podlega zarówno poprawność doboru narzędzi realizacji zadań (projektów), formalna strona raportów tekstowych i geowizualizacji oraz poprawność merytoryczna wykonanych opracowań.

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym ćwiczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Wojciech Pokojski, Mariusz Porczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)