Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki w szkole podstawowej – geografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PSZG-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki w szkole podstawowej – geografia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 2. rok
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 3. rok
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 3. rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Praktyki zawodowe są obowiązkowa w przypadku studentów realizujących Blok pedagogiczny na studiach I stopnia, na kierunku geografia. W ramach Bloku studenci zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną w zakresie nauczania geografii w szkole podstawowej, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie praktyk następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania-uczenia się geografii w szkole podstawowej poprzez:

• zapoznanie się z realizowanymi przez szkołę zadaniami dydaktycznymi, organizacją pracy oraz prowadzoną dokumentacją;

• obserwacje czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk: jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

• zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serii lekcji z geografii w szkole podstawowej oraz dokonanie analizy zaobserwowanych lub doświadczonych zdarzeń pedagogicznych.

Podejmowane podczas praktyk aktywności i działania wymagają od studenta gotowości do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych efektów uczenia się obejmuje:

- rozmaite aktywności podejmowane przez praktykanta podczas pobytu w szkole (1,5 ECTS), tj.: obserwowanie i prowadzenie lekcji geografii, konsultacje z nauczycielem - szkolnym Opiekunem praktyk, zapoznanie się z infrastrukturą szkoły (m.in. wyposażeniem pracowni geograficznej), konsultacje i rozmowy z innymi nauczycielami, w tym pedagogiem/psychologiem szkolnym , dyżury, opieka nad uczniami itp.

- wkład własny studenta (1,5 ECTS), tj. zapoznanie z dokumentacją szkoły, przygotowaniem do prowadzonych lekcji, w tym opracowanie scenariuszy lekcji, przygotowanie dokumentacji z praktyk.

Literatura:

Student może skorzystać z literatury rekomendowanej do przedmiotów: Podstawy dydaktyki i Dydaktyka geografii w szkole podstawowej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: D.2.W1; D.2.W2; D.2.W3; D.2.U1; D.2.U2; D.2.U3; D.2.K1.

Praktyku służą zdobyciu przez studenta kompetencji w zakresie:

1) wiedzy dotyczącej specyfiki szkoły podstawowej, realizowanych przez nią zadań dydaktycznych w zakresie nauczania geografii, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji;

2) umiejętności planowania i przeprowadzania lekcji geografii w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, uwzględniając w nich cele lekcji, metody i form pracy dostosowywane do realizowanych treści, etapu edukacyjnego i dynamiki grupy; przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej; dostosowywania sposobu komunikacji do poziomu rozwoju uczniów;  kontrolowania i oceniania uczniów; organizowania pracy uczniów w grupach zadaniowych; podejmowania indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); podejmowania działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad; podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami;

3) postaw: uświadomienie roli i misji nauczyciela w społeczeństwie, odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji (w klasie i poza budynkiem szkoły), otwartości, życzliwości wobec uczniów oraz zaangażowania w realizowanie zadań dydaktycznych, wynikających z programu szkoły podstawowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyk obejmuje:

- ocenę dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyk

- oraz indywidualną rozmowę praktykanta z Opiekunem uniwersyteckim praktyk dotyczącą realizacji praktyk w szkole.

Na dokumentację składają się: dziennik praktyk wraz z konspektami lekcji prowadzonych przez studenta, ocena szkolnego opiekuna praktyk, sprawozdanie z praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)