Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki w szkole podstawowej – przyroda

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PSZP-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki w szkole podstawowej – przyroda
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie. 3. rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Praktyka pedagogiczna jest obowiązkowa w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny na studiach I stopnia, na kierunku geografia. Studenci zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela przyrody w szkole podstawowej.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowaniem nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa).

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się z realizowanymi przez szkołę zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi, obserwowanie aktywności i zachowań uczniów, w tym procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego w grupach, dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, postaw dzieci i młodzieży oraz działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie.

Wymaga to również aktywnego współdziałania z opiekunem praktyk w zakresie prowadzenia zorganizowanych zajęć wychowawczych, pełnienia roli opiekuna-wychowawcy oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu praktyk student posiada

1) wiedzę dot. realizowanych przez szkołę zadań opiekuńczo -wychowawczych, dokumentacji w tym zakresie, zadań i obowiązków nauczyciela związanych z opieką nad uczniami,

2) umiejętności: sprawowania opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewniania bezpieczeństwa, podejmowania działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji oraz działa na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; diagnozowania dynamiki grupy, poznawania uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań; organizacji i prowadzenia zajęć wychowawczych; sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły, analizy i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji: prowadzenia dokumentacji, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką szkolną, oceny własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych

3) postawy: odpowiedzialności - uświadomienie roli nauczyciela, jako opiekuna i wychowawcy w szkole, odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji (w klasie i poza budynkiem szkoły), otwartości, życzliwości wobec uczniów oraz zaangażowania w realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu szkoły.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia praktyk pedagogicznych jest przygotowanie przez studenta sprawozdania z przebiegu praktyk w zakresie pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Affek, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Affek, Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)