Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-RGS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regiony świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Region, region społeczno-gospodarczy – główne zasady i kryteria delimitacyjne, polityczna mapa świata. Przyczyny i skutki społeczno-gospodarcze globalnych i regionalnych procesów demograficznych. Współczesne procesy integracyjne i dezintegracyjne o zasięgu regionalnym. Globalizacja życia społeczno-gospodarczego i jej przyczyny. Charakterystyki regionów świata - ich wewnętrzna spójność i zróżnicowanie oraz wyzwania rozwojowe.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Region, region społeczno-gospodarczy – definicje, sposoby delimitacji. Polityczna mapa świata. Regiony kulturowe. Międzynarodowa współpraca gospodarcza – organizacje regionalne i ponadregionalne.

2. Europa: Współczesne wyzwania (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, migracje w i do Europy, miasta - obszary kurczenia się i dynamicznego wzrostu, sytuacja gospodarcza, polaryzacja społeczna w Europie, znaczenie Europy na arenie międzynarodowej, Europa wobec zmian klimatu)

3. Oceania - szczególne cechy społeczności i gospodarki wysp Oceanii, ze szczególnym uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania wynikającego z różnej genezy przyrodniczej, rozproszenia, izolacji i peryferyjnego położenia względem reszty świata. Ogólna charakterystyka będzie wzbogacona o przykłady z Polinezji Francuskiej.

4. Regiony wyspiarskie. Rozwój społeczno-ekonomiczny na obszarach wyspiarskich Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, Atlantyckiego oraz Karaibów (znaczenie rolnictwa, turystyki oraz funkcje rajów podatkowych). Przykłady europejskich obszarów wyspiarskich - Cypr oraz Malta. Znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów wyspiarskich.

5. Azja Południowo-Wschodnia:

- dlaczego Azja Południowo-Wschodnia jest uznawana za osobny region? Porównanie najważniejszych cech wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej połączone z rozważaniami na temat tego, ile regionu jest w regionie, co te kraje łączy, a co dzieli.

- jak doszło do tego, że 17 tysięcy wysp stało się jednym państwem? Jak przyroda, ukształtowanie terenu, historia i kultury wpływają na kształt największego muzułmańskiego państwa świata.

6. Azja Wschodnia – Japonia - przemiany społeczno-demograficzne (starzenie się społeczeństwa, zmiany w strukturze narodowo-etnicznej, zmiany norm społecznych) i ekonomiczne (od cudu gospodarczego po stagnację w rozwoju, zmiany strukturalne w gospodarce i konsumpcyjne w społeczeństwie) w Japonii od II wojny światowej do współczesności. Japonia w międzynarodowych strukturach gospodarczych. Wpływ tsunami i katastrofy jądrowej w Fukushimie na funkcjonowanie społeczno-ekonomiczne kraju po 2011 roku.

7. Afryka na południe od Sahary – delimitacja regionu w różnych klasyfikacjach; podziały regionalne Afryki; charakterystyka środowiskowa, kulturowo-społeczna i gospodarcza państw regionu; obszary miejskie i wiejskie w Afryce; najważniejsze problemy XXI wieku.

8. Afryka Północna i Bliski Wschód – najważniejsze pojęcia i delimitacja regionu; cechy etniczno-kulturowe i demograficzne; specyfika społeczna i gospodarcza krajów Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego.

9. Ameryka Północna. Specyfika regionów społecznych i gospodarczych - wybrane regiony Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Regiony problemowe, w tym: rolnicze i eksploatacji złóż.

10. Ameryka Łacińska - Kraje Andyjskie - położenie geograficzne, wspólne elementy historii, cechy demograficzne społeczeństwa i gospodarki. O specyfice krajów andyjskich w dużej mierze decyduje „trudne środowisko przyrodnicze” – wysokie góry, piętrowość klimatyczno-roślinna, w którą „wpisane” jest rolnictwo, związane z górami zasoby mineralne – głównie rudy metali kolorowych, których eksploatacja sprzyja wysokiej randze przemysłu wydobywczego oraz znaczący odsetek ludności indiańskiej.

11. Ameryka Łacińska: cechy społeczno-gospodarcze wyróżniające wielki region Jukatan (trzy, południowe stany Meksyku: Quintana Roo, Jukatan i Campeche). Kierunki rozwoju regionu a wylesienie i sytuacja ludności tubylczej. Szanse i zagrożenia wynikające z realizacji wielkiej inwestycji infrastrukturalnej - Tren Maya.

Uwaga: powyższe zagadnienia to ogólny zakres tematyki a nie tytuły poszczególnych wykładów. Zagadnienia te mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Wykład 2 ECTS, w tym:

1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach

1 ECTS (20 godz.) - wkład pracy własnej studenta, zapoznanie z literaturą, kwerenda biblioteczna (10 godz.), przygotowanie do zaliczenia pisemnego, praca własna studenta (10 godz.).

Literatura:

Knox P. L., S. A. Marston, 2013, Human Geography. Places and Regions In Global Context., Prientice Hall, Upper Saddle River

Makowski J., Wites T. (red.), 2020, Geografia świata. Regiony, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_U01, K_U07, K_K05

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji regionu, regionu społeczno-gospodarczego

- wskazywać podstawowe determinanty szans i barier rozwoju regionów na świecie,

- posiadać wiedzę na temat metod delimitacji regionów i kryteriów warunkujących ich rozwój,

- wiedzieć jaką rolę odgrywają procesy globalne w ujęciu regionalnym

- wskazać miejsce i znaczenie światowych i regionalnych organizacji

- posiadać wiedzę na temat współczesnych zmian demograficznych zachodzących w skali globalnej oraz regionalnej (regiony), wymienić ich przyczyny i skutki

- scharakteryzować najważniejsze regiony społeczno-gospodarcze świata z ich cechami wyróżniającymi na tle innych wydzieleń przestrzennych

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych procesów rozwojowych i ich wpływ na międzynarodowe organizacje regionalne

- ocenić zależności między wzrostem liczby ludności na świecie a rozwojem gospodarczym

- wykazać orientację w zakresie delimitacji regionów, w tym regionów społeczno-gospodarczych

- zdobyć orientację w kierunku strategii i metod zapobiegania niekorzystnym przemianom gospodarczym;

- rozumieć zależności w kształtowaniu się procesów globalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne testowe uwzględniające materiał realizowany podczas wykładu. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% punktów.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach jak zaliczenie w I terminie.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Katarzyna Podhorodecka, Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Kałaska, Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)