Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SOC-WZ Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty zewnętrzne opcjonalne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z socjologii jest wyposażenie studenta w wiedzę i instrumenty pojęciowe, dające mu podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie otaczających go zjawisk życia zbiorowego. Służy temu zapoznanie go z pojęciami, elementami teorii i elementarną wiedzy o zjawiskach społecznych. Zajęcia składają się z dwóch części – z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma charakter wprowadzenia do socjologii, zawierając podstawowe informacje na temat społecznych ram ludzkiego zachowania, genezy i cech społeczeństwa nowoczesnego.

Ćwiczenia z socjologii zostały pomyślane jako wprowadzenie do wybranych teorii socjologicznych i podstawowego zestawu pojęć używanych do opisu społeczeństw. Mają pokazać także podstawowe źródła danych społecznych, w tym również informacji o polskim społeczeństwie.

Do zaliczenia zajęć niezbędne będzie zaliczenie zarówno ćwiczeń (na podstawie aktywności w zajęciach i sprawdzianu końcowego), jak i wykładu, który kończy się sprawdzianem testowym.

Pełny opis:

Celem zajęć z socjologii jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i instrumenty pojęciowe, dające mu podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie otaczających go zjawisk życia zbiorowego. Służy temu zapoznanie go z pojęciami, elementami teorii i elementarnej wiedzy o zjawiskach życia społecznego. Zajęcia składają się z dwóch części – z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma tradycyjną formę, treściowo zaś stanowi ogólnee wprowadzenie do socjologii, zawierajac podstawowe informacje na temat społecznych ram ludzkiego zachowania – procesie socjalizacji i tworzeniu się tożsamości jednostki, rolach i instytucjach oraz o kontroli społecznej. Zasadnicza część wykładu odnosi się genezy i kluczowych cech nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Mowa w nim jest o charakterystycznych dlań zjawiskach demograficznych, formach życia rodzinnego i relacji płci, oraz strukturze klasowej. Omawiana będzie także jego rama polityczna – państwo narodowe. Ponadto w trakcie wykładu omawiane będą wybrane zagadnienia z zakresu socjologii wsi i miasta, a także wiedzy i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich zróżnicowanych form i klasowego zróżnicowania stylów życia.

Treść ćwiczeń uzupełnia treści wykładu – pokrywają się one jedynie w niewielkim stopniu. W ich trakcie zajęć uczestnicy będą mieli obowiązek czytania lektur, zgodnie z programem zajęć. Lektury będą podstawą do dyskusji na zajęciach.

Do zaliczenia zajęć niezbędne będzie zaliczenie zarówno ćwiczeń (na podstawie udziału oraz aktywności w zajęciach i sprawdzianu końcowego), jak i wykładu, który kończy się sprawdzianem testowym. Ocena końcowa stanowić będzie średnią ważoną ocen obu części.

Literatura:

Jan Baszkiewicz, Władza, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1995.

Henryk Domański, Struktura społeczna, Scholar, Warszawa 2007.

Giddens, A. Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i ska, Poznań 1998.

Anthony Giddens, Philip W. Sutton, Socjologia. Wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012.

Anna Giza, Małgorzata Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.

Marian Gołka, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007.

Piotr Sztompka, Marek Kucia, Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

- Student ma podstawową wiedzę z zakresu pokrewnych geografii nauk przyrodniczych i społecznych, w tym socjologii oraz rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych (K_W01).

- Ma podstawową wiedzę o procesach społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych współczesnego świata (K_W03).

- Ma podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej (K_W06).

- Umie wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym (K_U02).

- Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi (K_U07).

- Rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć niezbędne będzie zaliczenie zarówno ćwiczeń, jak i wykładu. Podstawą do tego pierwszego będzie udział oraz aktywności w zajęciach i sprawdzianu końcowego, przy czym ocena zależeć będzie od poziomu aktywności i wyniku sprawdzianu. Wykład kończy się sprawdzianem testowym (test jednokrotnego wyboru).

Ocena końcowa stanowić będzie średnią ważoną ocen obu części.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.