Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktury demograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SSD-SE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Struktury demograficzne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Współczesne procesy urbanizacji 1900-1-WPU

Założenia (lista przedmiotów):

Geografia ekonomiczna 1900-1-GEKON
Geografia społeczna 1900-1-GSP

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe terminy z zakresu demografii oraz migracji.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poruszają najważniejsze zagadnienia demograficzne.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

- zmian liczby ludności, ruchu naturalnego, struktury płci i wieku

- migracji ludności,

- współczesnych tendencji migracyjnych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Zajęcia poruszają najważniejsze zagadnienia demograficzne.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie, zmian liczby ludności, ruchu naturalnego, struktury płci i wieku. Omówiony zostanie proces starzenia się społeczeństwa, jego przyczyny i konsekwencje. Ponadto na zajęciach zostaną omówione rodzaje migracji, przyczyny i ich konsekwencje, wraz z omówieniem ruchów migracyjnych charakteryzujących Polskę i polskie społeczeństwo, a także wybrane kraje.

Studenci zapoznają się z metodami pozyskiwania danych demograficznych.

Podczas zajęć studenci uczą się także prawidłowego interpretowania danych, a także ich prezentacji i analizy.

Nakład pracy:

ćwiczenia = 2 ECTS (zebranie danych statystycznych, opracowanie graficzne danych, przygogwoanie prezentacji, ustna prezentacja wyników, udział w dyskusji)

wykład = 1 ECTS (przygotowanie do testu)

Literatura:

Jagielski A., 1978, Geografia ludności, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa

Rossa A., 2019, Podstawy demometrii, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Pressat R., 1966, Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN Warszawa

Okólski M., 2021, Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Na każdych zajęciach podawana jest literatura dodatkowa, szczególnie aktualne artykuły naukowe, w tym anglojęzyczne.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W05, K_U03, K_U07, K_K05

WIEDZA

1. pojęcia związane z demografią, zna procesy demograficzne, potrafi wyjaśnić ich przebieg, przyczyny i skutki

2. przyczyny zróżnicowania rozwoju przestrzennego oraz znaczenie globalizacji i integracji gospodarczej

UMIEJĘTNOŚCI

1. analiza danych dotyczące ludności, przygotowanie danych o charakterze względnym

2. wybór i zastosowanie optymalnych metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

3. prawidłowa interpretacja i wyjaśnienie relacji między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi

KOMPETENCJE

1. kompetencje analityczne, potrafi przeprowadzić wnioskowanie na podstawie zebranych danych

2. propagowanie wartości wynikających z różnorodności kulturowej świata i przestrzeganie zasad wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Praca obejmuje zebranie, opracowanie i prezentację wybranych danych demograficznych. Ocenie podlega przygotowanie bazy danych oraz przygotowanie prezentacji wyników. Prezentacja odbywa się przed pozostałymi uczestnikami zajęć. Punktacja z prezentacji obejmuje poprawność merytoryczną, językową i techniczną.

Prezentacje podsumowuje wspólna dyskusja.

W zależności od wielkości grupy możliwa jest praca w małych zespołach - decyzja o takim podziale pracy podejmowana jest na pierwszych zajęciach.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i dopuszcza się jedną nieobecność.

Wykład

Cykl wykładów zakończony jest egzaminem pisemnym obejmującym pytania otwarte i zamknięte techniczne. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z cyklu ćwiczeń oraz pozytywnej oceny z egzaminu.

Pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu oznacza uzyskanie ponad 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.