Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZMPDP-SG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Podstawy geoinformatyki II 1900-1-PGI2
Teledetekcja środowiska 1900-1-TS

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady obejmują teoretyczne zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem cyfrowych danych przestrzennych.

Ćwiczenia zorientowane są na praktyczne nabycie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych pozyskanych różnymi metodami geoinformatycznymi. Analizy przestrzenne bazować będą na oprogramowaniu z zakresu GIS i teledetekcji.

Ćwiczenia są realizowane w laboratorium komputerowym lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Pełny opis:

Wykłady prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji. Tematyka wykładów obejmuje:

• Źródła danych przestrzennych i ich podział.

• Mapy historyczne i współczesne, układy odniesienia, możliwości dostępu.

• Digitalizacja tabletowa i ekranowa – założenia teoretyczne.

• Pozyskiwanie danych urządzeniami mobilnymi, pozyskiwanie danych z projektów społecznościowych.

• Koncepcja procesu pozyskania danych GIS (wybór modelu danych).

• Dane dostępne w sieci: modele wysokości terenu, dane dotyczące użytkowania ziemi, dane geologiczne.

• Pozyskiwanie danych cyfrowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

• Zdjęcia lotnicze z pułapu samolotów załogowych i bezzałogowych – metody pozyskiwania

• Pozyskiwanie ortofotomap ze zdjęć lotniczych

• Historyczne i aktualne misje satelitarne pozyskujące dane na temat środowiska.

• Serwisy internetowe udostępniające dane teledetekcyjne.

• Zastosowanie danych teledetekcyjnych do analiz przestrzennych i środowiskowych.

• Naziemne metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych i bioradiometrycznych.

• Jak realizowane są projekty z zakresu teledetekcji środowiska? - wybrane przykłady.

• Geokodowanie.

• Powtórzenie wybranych zagadnień.

Ćwiczenia prowadzone są w formie pracy przy komputerze. W trakcie zajęć studenci pracują w oprogramowaniu do analiz przestrzennych. Jednym z elementów zajęć jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnych dotyczące wybranych systemów i danych teledetekcyjnych oraz baz danych. Każdy student przygotowuje dwie prezentacje w trakcie semestru. Studenci opracowują indywidualnie raporty dotyczące wybranych obszarów na podstawie danych udostępnionych w wybranej bazie danych.

Tematyka ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:

• Od rejestracji GPS do geoprzetwarzania danych przestrzennych.

• Pozyskiwanie danych z map, digitalizacja – model topologiczny i prosty model wektorowy.

• Pozyskiwanie i przetwarzanie danych o wysokości terenu i użytkowaniu ziemi.

• Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z projektów społecznościowych.

• Pozyskiwanie danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów SDI.

• Pozyskiwanie danych satelitarnych z serwisów ESA, NASA i USGS.

• Pozyskiwanie danych przestrzennych z dostępnych źródeł internetowych.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin wykładowych wynosi 30.

Przygotowanie do egzaminu około 10 godzin.

Liczba godzin ćwiczeń wynosi 30.

Czas potrzebny na realizację poszczególnych ćwiczeń w ramach pracy własnej wynosi od 2 do 5 godzin w zależności od typu danej pracy.

Literatura:

Aber J.S., Marzolff I., Ries J.B., 2010, „Small – format aerial photography”, Elsevier.

Austin R., 2010, „Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment”, John Wiley & Sons Ltd.

Bielecka E., 2006, „Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania”, Wyd. PJWSTK, Warszawa.

Butowtt J., Kaczyński R., 2010, „Fotogrametria, Wojskowa Akademia Techniczna”, Warszawa.

Kurczyński Z., 2006, „Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Litwin L., Myrda G., 2005, „Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS”, Helion, Gliwice.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W., 2006, „GIS. Teoria i praktyka”, PWN, Warszawa.

Magnuszewski A., 1999, „GIS w geografii fizycznej”, PWN, Warszawa.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, 2013, GUGiK, Warszawa.

Urbański J., 2008, „GIS w badaniach przyrodniczych”, Wyd. Uniw. Gdańskiego.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010, „Metody i techniki badań geoinformatycznych”, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

Źródła internetowe:

https://earth.esa.int/eogateway

https://earthexplorer.usgs.gov/

https://www.copernicus.eu/pl

https://www.geoportal.gov.pl/

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_U03

Po ukończonym kursie student zna i rozumie:

K_W10 statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań (różne metody i techniki geoinformatyczne i teledetekcyjne służące do zbierania i analizy danych)

Po skończonym kursie student potrafi:

K_U03 wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych na danej specjalności (przygotować raporty na podstawie danych wektorowych i rastrowych oceniające stan środowiska oraz możliwe scenariusze wydarzeń)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się poprzez egzamin pisemny składający się z pytań otwartych oraz do wyboru. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów.

Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z ćwiczeń praktycznych, samodzielnych projektów, prezentacji, raportów oraz kolokwiów.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. Sposób i termin odrobienia zajęć, na których student był nieobecny będzie ustalony indywidualnie po konsultacji z prowadzącym.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia ćwiczeń, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę, termin ustalany po konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Brak zaliczenia ćwiczeń w terminie dodatkowym skutkuje koniecznością ich zaliczenia w kolejnym cyklu dydaktycznym, brak zaliczenia wykładu pozwala na powtórne przystąpienie w czasie sesji poprawkowej; brak pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego skutkuje koniecznością powtórzenia zajęć w kolejnym cyklu dydaktycznym.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane jest anglojęzyczne oprogramowanie komputerowe.

Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (40%) i ocena z ćwiczeń (60%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Adrian Ochtyra, Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)