Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania matematyki i statystyki w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZMS
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowania matematyki i statystyki w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje wiedzą matematyczną w zakresie wymaganym na maturze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot omawia użyteczność metod matematycznych i statystycznych w badaniach geograficznych. Szczegółowo prezentowane są wybrane metody przydatne do prezentacji danych, zwłaszcza ilościowych, pozyskiwanych w ramach badań różnych dyscyplin geograficznych, możliwości i ograniczenia ich stosowania oraz zasady interpretacji uzyskiwanych wyników. Ćwiczenia stanowią rozszerzenie wykładu i obejmują stosowanie na konkretnych przykładach geograficznych metod prezentowanych podczas wykładów. Dodatkowo obejmują również podstawowe zagadnienia z zakresu analizy funkcji oraz geometrii sferycznej w odniesieniu do sfery jako modelu kuli ziemskiej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest uświadomienie studentom potrzeby i korzyści wynikających z wykorzystywania metod matematycznych (ze szczególnym uwzględnieniem statystyki) w badaniach z zakresu geografii. Zajęcia obejmują prezentację wybranych spośród podstawowych metod statystycznej analizy danych oraz najważniejszych aspektów wnioskowania statystycznego. Celem ćwiczeń jest natomiast przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania wybranych metod matematycznych i statystycznych. Podczas ćwiczeń studenci poznają w praktyce główne techniki analizy danych ilościowych i możliwości interpretacji wyników tej analizy. Ćwiczenia obejmują wybrane zagadnienia zarówno z zakresu zastosowań statystyki, jak i analizy matematycznej i geometrii sferycznej.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 15 godzin

Ćwiczenia - 30 godzin

Powtórzenie materiału z wykładu na potrzeby wykonania zadań z ćwiczeń i samodzielne rozwiązanie zadań domowych – około 2,5-3 godziny tygodniowo; razem 40 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin

Łącznie – 90 godzin.

Literatura:

Jażdżewska I., 2013. Statystyka dla geografów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Jażdżewska I., 2019. Statystyka. Podręcznik dla studentów Turystyki i Rekreacji. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W11, K_U01

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna podstawowe metody statystyczne wykorzystywane przez geografów,

• wie, za pomocą jakich metod można analizować geograficzne dane ilościowe,

umiejętności:

• potrafi zastosować wybrane metody statystyczne i zinterpretować wyniki uzyskane przy ich pomocy,

kompetencje społeczne:

• ma świadomość użyteczności metod matematycznych i statystycznych stosowanych w geografii i docenia potrzebę ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu pisemnego oraz ocenę uzyskaną z ćwiczeń (na podstawie 3 kolokwiów cząstkowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres wykładów dostosowanych do nauczania zdalnego.

Pełny opis:

Wykład stanowi teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń.

Literatura:

Dowolny podręcznik z zakresu podstaw statystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Jarosław Suchożebrski, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres wykładów dostosowanych do nauczania zdalnego.

Pełny opis:

Wykład stanowi teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń.

Literatura:

Dowolny podręcznik z zakresu podstaw statystyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)