Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie obszarów chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZOCH-SE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie obszarów chronionych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi koncepcjami planistycznymi i rodzajami zagospodarowania (infrastrukturą i usługami) na obszarach chronionych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Podczas zajęć dyskutowane są kwestie zagospodarowania obszarów chronionych a także uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych związanych z ich funkcjonowaniem. Analizowane są przypadki zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych w Polsce, Europie i na świecie.

Tematyka wykładów:

1. Kategorie obszarów chronionych (wg IUCN) a ich ochrona.

2. Planistyczne koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych.

3. Rodzaje infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, towarzyszącej). Pozytywne i negatywne przykłady infrastruktury zlokalizowanej na obszarach chronionych. Rodzaje usług dostępnych na terenie parków i rezerwatów.

4. Zagospodarowanie związane z poza-turystyczną działalnością człowieka na obszarach chronionych (np. osadnictwem, rolnictwem). Sposoby zarządzania obszarami chronionymi.

5. Zagospodarowanie otulin parków narodowych i rezerwatów.

6. Przykłady zagospodarowania obszarów o odmiennych typach środowiska, m.in.: leśnych, jaskiniowych, polarnych, sawannowych.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – w tym 15 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach, 15 godzin - wkład własny studenta, w tym 5 godz. zapoznanie z literaturą, 10 godz. przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Literatura:

Gacka-Grzesikiewicz E., Wiland M., Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym gmin: wskazania, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1994.

Symonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_U07, K_U08, K_K04

Student zna dozwolone sposoby gospodarowania na obszarach chronionych różnych typów (w Polsce i na świecie).

Student potrafi wymienić rodzaje infrastruktury znajdującej się na obszarach chronionych.

Student potrafi zidentyfikować problemy pojawiające się przy zarządzaniu obszarami chronionymi.

Student potrafi wskazać wady i zalety różnych systemów gospodarowania i zarządzania, praktykowanych na obszarach chronionych na świecie.

Zajęcia mają na celu kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, dostrzegania wieloaspektowości działań związanych z obszarowymi formami ochrony przyrody.

Zajęcia mają na celu kształtowanie u studentów otwartości na różne praktyki i sposoby gospodarowania na obszarach chronionych, wynikające z odmienności kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego (w semestrze letnim 20/21 w trybie zdalnym) składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie 50% punktów.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach jak zaliczenie w I terminie.

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dudek
Prowadzący grup: Anna Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)