Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZPRZ-E Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania przestrzenne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia społ.-ekon. stosowana) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są jednej z podstawowych form życia człowieka, jego aktywności w przestrzeni. W trakcie kursu przechodzimy stopniowo od analizy uwarunkowań zachowań przestrzennych człowieka do badań geograficznych konkretnych form tych zachowań (praca, mieszkanie, wypoczynek, zakupy).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie pokazać dotychczasowe badania geograficzne nad aktywnością ludzi w czasie i w przestrzeni. Szczególne miejsce w tych analizach zajmuje podejście behawioralne, w ramach którego analizowane są zagadnienia percepcji środowiska, wyobrażeń, preferencji i postaw. Stanowi to podstawę analizy motywacji, oceny wyborów miejsc w przestrzeni.

Na początku cyklu wykładów omawiane są uwarunkowania zachowań przestrzennych. Z jednej strony chodzi o wpływy społeczne, gospodarcze, technologiczne, z drugiej są to uwarunkowania wewnętrzne (psychologiczne, demograficzne).

Kolejne wykłady to prezentacja dotychczasowych badań nad percepcją i waloryzacją przestrzeni. W analizach geograficznych ważne miejsce zajmuje tu sposób obrazowania uogólnień indywidualnych ocen przestrzeni (koncepcja map mentalnych).

Inny ważny nurt tych badań to geografia czasu z próbami modelowania zachowań przestrzennych grup osób, społeczności.

Druga część wykładów to prezentacja uwarunkowań, zróżnicowania przestrzennego, sposobów modelowania, wyjaśniania zachowań przestrzennych w różnych skalach przestrzennych kilku podstawowych form aktywności przestrzennej człowieka. Przechodzimy kolejno od zachowań migracyjnych, podróży i form spędzania czasu wolnego, przez analizę dojazdów do pracy i mobilności rezydencjalnej. Na koniec tych rozważań dochodzimy do analiz zachowań konsumentów. Prezentowane są szczególnie klasyczne i nowe podejścia w modelowaniu zachowań przestrzennych klientów centrów handlowych, innych obiektów handlowych, instytucji usługowych.

Na koniec cyklu wykładów podejmujemy problem zmian w zachowaniach przestrzennych na skutek rozwoju technologii teleinformatycznych, wpływu pracy zdalnej na preferencje przestrzenne w korzystaniu z obiektów i form spędzania czasu poza aktywnością zawodową.

Ćwiczenia są poświęcone analizie zachowań przestrzennych w różnych obszarach aktywności człowieka. Dwa z ćwiczeń mają charakter dyskusji na wybrany temat, po przeczytaniu tekstu wprowadzającego [1) przyczyny i skutki migracji oraz 2) zachowania zakupowe na rynku towarów i usług]. Pozostałe zajęcia to praca indywidualna studenta (gromadzenie danych i informacji, obliczenia i analiza wyników) nad jednym z aspektów zachowań przestrzennych. Pierwszym tematem są zachowania migracyjne i ich zmiany w cyklu życia (osoby, rodziny). Drugie zagadnienie to problem dojazdów do pracy (ich skali, zasięgu). Trzecia praca dotyczy zachowań przestrzennych związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

Literatura:

Bombol M., Dąbrowska A., 2003, Czas wolny. Konsument - rynek - marketing. Warszawa, Liber.

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdział 6).

Kaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Węcławowicz G. (red.), 1983, Geografia czasu. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej. Zeszyt 1.

Efekty uczenia się:

Wykład

W zakresie wiedzy student:

1. Zna uwarunkowania zachowań przestrzennych.

2. Zna podstawowe rodzaje aktywności przestrzennej w czasie aktywności zawodowej i czasie wolnym osób.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi analizować wpływ zmian technologicznych na zakres zachowań przestrzennych.

Ćwiczenia

W zakresie wiedzy:

1. Student zna zmienne decydujące o zachowaniach przestrzennych konsumentów usług i handlu.

W zakresie umiejętności:

1. Student potrafi określić pole informacji i pole wykorzystania przestrzeni miejskiej dla konsumenta wybranego rodzaju usług.

2. Określić obszar oddziaływania miasta na podstawie zakresu dojazdów do pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwa elementy:

1) zaliczenie pisemne treści wykładu (10-12 pytań otwartych) - 60% oceny końcowej

2) punktowane ćwiczenia problemowe - łącznie 40% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Brak protokołu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.