Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-ODZ-WW Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje wykład w wymiarze 16 godzin i ćwiczenia 8 godzin (kierunek Geografia) oraz wykład 16 godz. i ćwiczenia 16 godz. (Gospodarka przestrzenna).

Na wykładach omawiane są tematy dotyczące: koncepcji krajobrazu oraz wybranych zagadnień nt. ochrony krajobrazów kulturowych w Polsce. Jednym z najistotniejszych zadań jest uczulenie studentów na różnorodność elementów traktowanych jako składowe kultury, a przez to – składowe krajobrazu kulturowego. Dlatego też na ćwiczeniach mają być przywoływane głównie elementy krajobrazu kulturowego w mikroregionach, z których pochodzą studenci.


Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Na wykładach omawiane są zagadnienia dotyczące zagadnień ogólnych: koncepcji krajobrazu oraz wybranych zagadnień na temat ochrony krajobrazów kulturowych w Polsce. Jednym z najistotniejszych zadań jest uczulenie studentów na różnorodność elementów traktowanych jako składowe kultury, a przez to – składowe krajobrazu kulturowego. Dlatego też na ćwiczeniach mają być omawiane głównie elementy krajobrazu kulturowego w mikroregionach, z których pochodzą studenci.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu kształcenie wiedzy i umiejętności dotyczących:

• określania (wyróżniania) cech i dominant w historycznych i współczesnych krajobrazach kulturowych,

• dostrzegania zróżnicowania i specyfiki regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce,

• rozpoznawania w krajobrazach kulturowych obiektów, elementów wartych ochrony,

• własnych propozycji sposobów ochrony i promocji wybranych elementów krajobrazów kulturowych w swoim regionie.

Liczba godzin:

16 wykład + 8 ćwiczenia (kierunek Geografia)

16 wykład + 16 ćwiczenia (kierunek Gospodarka przestrzenna)

Przygotowanie do wykładu 3 godziny

Przygotowanie do ćwiczeń 5 (10) godzin

Łączny nakład pracy studenta -32 (45) godzin

Literatura:

• Bogdanowski J., 2000, Czytanie krajobrazu, Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr 1.

• Lenart W., Michałowski A., (red.), 2001, Krajobraz Polski. Nasze dziedzictwo i obowiązek, Media Corporation, Warszawa.

• Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

• Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest? WGSR UW, Warszawa.

• Żarska B., 2005, Ochrona krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

• wykazuje się wiedzą dotyczącą różnych elementów składających się na dziedzictwo kulturowe w Polsce,

• wymienia nazwy i przedstawia lokalizację oraz charakteryzuje obiekty architektoniczne i układy urbanistyczne w Polsce znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO,

• wykazuje czym są Pomniki Historii i Lista Pamięci Świata,

potrafi wymienić przykłady obiektów wpisanych na pierwszą listę wraz z ich charakterystyką oraz wymienić nazwy dzieł wpisanych na listę drugą,

• uzasadnia, że ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje szereg działań nie odnoszących się wyłącznie do ochrony zabytków,

• wyjaśnia, czym jest krajobraz kulturowy (w ujęciu różnych nurtów) i potrafi identyfikować elementy krajobrazów kulturowych,

• wyjaśnia na czym polega i czemu służy „czytanie” krajobrazów kulturowych,

• wyjaśnia na czym polega (z czego wynika) ład w krajobrazie kulturowym,

• określa na czym polega ochrona zabytków technicznych,

• wymienia przykłady uratowanych zabytków oraz określa funkcje, które obecnie one pełnią,

Umiejętności

Po zakończeniu zajęć student:

• potrafi uzasadnić wpisanie obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO i odczytać ich kody kulturowe,

• wymienić i scharakteryzować składowe różnych rodzajów krajobrazów kulturowych,

• uzasadnić wpisanie wybranych obiektów na listę pomników historii,

• wskazać w najbliższym otoczeniu obiekty, w przypadku których należy rozpatrzyć celowość objęcia ich ochroną i zaproponować ewentualne formy ochrony.

Postawy

Po zakończeniu zajęć oczekujemy od studenta:

• postrzegania wieloaspektowości dziedzictwa kulturowego,

• wiedzy i tolerancji związanej z faktem, że ten sam obiekt może mieć różne znaczenie symboliczne dla różnych (grup) osób,

• zrozumienia, że ochrona konserwatorska jest zdecydowanie niedoskonałą, niewystarczającą formą ochrony dziedzictwa,

• dostrzegania własnych możliwości promowania dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenia różnych form edukacji ułatwiającej mieszkańcom Polski jego dostrzeganie i uświadomienia ich wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach jest obowiązkowe. W przypadkach losowych usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie.

Zaliczenie ćwiczeń stanowi 50% składowych oceny końcowej, zaliczenie wykładów - 50%.

Zaliczenie wykładów (o ile odbywać się one będą stacjonarnie: pięć zadań otwartych; składają się one z pięciu wiązek pytań/poleceń (zagadnień szczegółowych).

Zaliczenie 60 % gwarantuje ocenę dostateczną.

Zaliczenie wykładów odbywających się on-line (2020/2021:

autorski notatnik z wykładów; jego układ oraz ramy tematyczne (zawartość) oraz kryteria oceniania określone są przez wykładowcę oraz przedstawione studentom.

Nie przewiduje się zaliczeń w terminie 0.

Nie przewiduje się poprawiania ocen pozytywnych w kolejnych terminach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.