Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-OOŚ-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne oceny następstw środowiskowych planowanych przedsięwzięć, planów, strategii, polityk. Przepisy prawne i główne procedury dotyczące procesu OOŚ w Polsce, w Europie (UE) i na świecie. Kategorie uciążliwości obiektów i przedsięwzięć. Rola administracji, inwestora, projektanta i społeczeństwa w procesie OOŚ. Wariantowanie rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych. Procedury kwantyfikacyjne: listy, matryce, operaty specjalistyczne. Oceny strategiczne. Prognozy zmian ustaleń planów przestrzennego zagospodarowania. Inwestycje o zasięgu transgranicznym. Przygotowywanie i uzgadnianie Raportu OOS. Scoping i screening. Analiza stanu środowiska w strefie oddziaływania przedsięwzięcia. Krytyczny opis przedsięwzięcia. Ocena wypełniania zasad zrównoważonego rozwoju. Metodologia wyboru wariantów. Analiza wariantu zerowego i prośrodowiskowego. Wymagania dotyczące poszczególnych oddziaływań. Środki łagodzące. Monitoring. Raportowanie kwestii społecznych. Sporządzanie podsumowań, wniosków oraz streszczenia. Załączniki mapowe i wydruki obliczeniowe. Strona edytorska. Proces udostępniania Raportu. Wykorzystanie Raportu w wydawaniu decyzji środowiskowej.

Liczba godzin:

– 15 godzin konwersatorium.

– 15 godzin pracy samodzielnej studenta.

Łącznie: 30 godzin pracy studenta.

Literatura:

Bohatkiewicz J. 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komuniacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków.

Kurek R.T. (red.). 2007. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.

Lenart W. (red.). 2000. Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji, Ministerstwo Środowiska, EKO-KONSULT Gdańsk, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Środowiska „IKKU” sp. z o.o. Warszawa, Gdańsk.

Lenart W. 2000. Zakres informacji przyrodniczej na potrzeby OOS. EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk.

Postępowanie administracyjne w sprawach określonych Ustawą z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami, Zeszyty Metodyczne GDOŚ nr 1, 2009.

Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk (1998–2010).

Roge-Wiśniewska M. (ed.), 2010, Environmental Management and Assessment, University of Warsaw, Warsaw.

Tyszecki A. (red.) 2001, Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk.

Ustawa z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa:

– wiedzę na temat procedur, podstawowych elementów i zasad wykonywania ocen środowiskowych,

– umiejętność rozumienia i prezentowania wybranych elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przygotować schemat konspektu raportu i prognozy oraz wskazać etapy uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Po konwersatorium student zna przepisy prawne, główne procedury dotyczące procesu OOŚ w Polsce i na świecie oraz podstawowe elementy raportu OOS.

Po zakończeniu ćwiczeń student:

– zna podstawowe oddziaływania związane z kilkoma wybranymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,

– potrafi prezentować podstawowe elementy raportu OOS,

– posiada umiejętność konstruowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przeprowadzić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium:.

1. wartość merytoryczna, sposób wykonania i terminowość oddawania indywidualnych i grupowych opracowań kameralnych (100%),

2. kontrola obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.