Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-PZAW-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy i umiejętności zależy od miejsca odbywania praktyk oraz obowiązków powierzonych praktykantowi.

Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest uzgodnić program, ustalić dokładany termin i warunki odbywania praktyki z opiekunem w wybranej Firmie/Instytucji, a następnie uzyskać akceptację tych założeń u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Skrócony opis:

Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Geografia, na specjalności geoinformatyka. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania. Student ma prawo odbywać praktykę w samodzielnie wybranej przez siebie Firmie/Instytucji, zgodnie z profilem kierunku studiów.

Pełny opis:

Student ma możliwość odbycia w trakcie studiów licencjackich praktyki w wymiarze 120 godzin pracy. Praktyka może odbywać się w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki będzie zgodny z profilem specjalności geoinformatyka.

Formy praktyk:

- Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

- Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, Wydział sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem praktyki;

- Zatrudnienie na umowę o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów oraz s specjalności geoinformatyka;

- Prowadzenie działalności gospodarczej;

- Praca w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalające osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych.

Literatura:

Wykaz zalecanej literatury zależy od miejsca praktyki i zadań powierzonych studentowi. Ustala ją Opiekun praktyk oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania (znajomość podstawowych pojęć i zasad ochrony własności intelektualnej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii)

- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach

UMIEJĘTNOŚCI:

- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej (wykorzystanie wiedzy teoretycznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego; umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia prostego badania naukowego lub ekspertyzy; umiejętność samodzielnego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności; umiejętność wykorzystania literatury naukowej i innych źródeł, także w języku obcym; umiejętność prowadzenia badań terenowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik; podstawowa umiejętność stosowania narzędzi geoinformatycznych do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej; umiejętność interpretowania i wyjaśnienia relacji między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi; umiejętność wykonania prezentacji kartograficznej i wizualizacji danych przestrzennych; przedstawianie ustnie wybranego zagadnienia geograficznego; posługiwanie się podstawową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2; umiejętność samodzielnego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy (rozumienie szczególnej roli społecznej nauki i potrzeby upowszechniania dokonań naukowych)

- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy (rozwijanie potrzeby poszerzania kompetencji zawodowych i stałej aktualizacji wiedzy geograficznej)

- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu

zadania (przygotowanie do współdziałania i pracowania w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywania skutków swojej działalności; branie odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umiejętność działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnianie przez studenta obowiązków wynikających z zapisów w Porozumieniu w sprawie organizacji praktyk oraz przestrzeganie Programu praktyk.

Zaliczenie praktyk następuje na podstawie złożonego przez studenta sprawozdania oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji wystawionego przez bezpośredniego opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.