Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyczna generalizacja map

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-AGM-KT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Automatyczna generalizacja map
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane jest, aby student ukończył kurs Redakcja map.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z zasadami redagowania, w szczególności generalizacji map i danych przestrzennych w wybranych programach komputerowych typu GIS (np. ArcGIS).

Zakres przedmiotu obejmuje sporządzenie konkretnych map (prezentacji kartograficznych) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz skalą opracowania (docelowym poziomem szczegółowości).

Źródłem wizualizacji kartograficznych będą bazy danych przestrzennych, wchodzące w skład infrastruktury informacji przestrzennej.

Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS.

Pełny opis:

Zakres wykładów obejmuje wprowadzenie do generalizacji informacji geograficznej, omówienie modeli generalizacji: Ratajskiego, Weibla i Brassela, Shea i McMastera. Generalizacja modelu krajobrazu oraz modelu kartograficznego w bazach danych przestrzennych. (DLM i DCM). Operatory, algorytmy i parametry generalizacji. Bazy wielorozdzielcze – MRDB.

Zakres ćwiczeń obejmuje: zaproponowanie koncepcji mapy, generalizację treści mapy, redakcyjne opracowanie poszczególnych elementów treści map topograficznych i przeglądowych oraz legendy mapy, wizualizację danych przestrzennych w środowisku GIS.

Wykonanie niezbędnych w procesie automatycznej generalizacji analiz przestrzennych i atrybutowych w GIS.

W szczególności generalizacja danych wektorowych – dobór operatorów, algorytmów i parametrów generalizacji. Uproszczenie i wygładzenie danych liniowych i powierzchniowych, zmiana reprezentacji geometrycznej, przesunięcie, obrót obiektów. Zastosowanie różnych narzędzi GIS do generalizacji danych wektorowych: ArcGIS, GeoMedia, porównanie uzyskanych wyników.

Zakres tematów:

Specyfika procesu redagowania, a w szczególności generalizacji map.

Projektowanie i opracowanie map ze szczególnym uwzględnieniem map ogólnogeograficznych.

Konstrukcja legendy.

Generalizacja treści mapy.

Analizy przestrzenne i atrybutowe w GIS.

Redakcyjne opracowanie poszczególnych elementów treści map topograficznych i przeglądowych.

Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS.

Nakład pracy studenta: 3 ECTS = 3 × 25h = 75h (w bezpośrednim kontakcie 2 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 15h (N)

• Konsultacje projektu = 15h (N)

• Zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu, egzamin = 5h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 10h (S)

• Prace analityczne = 5h (S)

• Prace projektowe = 10h (S)

RAZEM = ok. 75h

Literatura:

1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. System informacji topograficznej kraju, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3. Tomlinson R. 2008, Rozważania o GIS. Warszawa, ESRI Polska Sp. Z o.o.

4. J. A. Tyner. 2010, Principles of map design. New York, The Guilford Press.

5. Robinson, R. Sale, J. Morrisom Podstawy kartografii, PWN, Warszawa, 1988.

6. W. Ostrowski, 2008, Semiotyczne podstawy projektowania map topograficznych na przykładzie zabudowy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

7. Chrobak T., 2007, Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

8. Mackaness W., Ruas A., Sarjakoski T., 2007, Generalisation of Geographic Information. Cartographic Modelling and Applications, Elsevier.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: KW_08, KW_09, K_W14, K_U01, K_K04

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W14, S5_U01, S5_K03

WIEDZA:

1. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej.

2. Zna i rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej

oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych.

3. Zna najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

4. Zna i rozumie zaawansowane metody pozyskiwania danych przestrzennych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego.

KOMPETENCJE:

1. Jest gotów do oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje

odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych prac i sprawdzianów. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z projektu (50%) oraz ocenę z kolokwium z zakresu wykładów (50%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej na ćwiczeniach. Ćwiczenie to powinien odrobić we własnym zakresie oraz przesłać mailowo lub zaprezentować wyniki osobie prowadzącej w ciągu 1 tygodnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)