Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agroklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-AKL-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroklimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnej meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z: 1/ wpływem klimatu i pogody na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych, 2/ możliwościami wykorzystania tej wiedzy w prowadzeniu działalności rolniczej, 3/ możliwościami melioracji klimatu w skali lokalnej, 4/ najważniejszymi cechami agroklimatu Polski, 5/ wyzwaniami stojącymi przed rolnictwem w warunkach zmieniających się warunków klimatycznych oraz 6/ współczesnymi nurtami badawczymi w agroklimatologii.

Pełny opis:

Najważniejsze tematy zajęć

1. Przedmiot badań agroklimatologii, jej powiązania z innymi naukami.

2. Wpływ światła, temperatury powietrza, opadów atmosferycznych i wiatru na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych.

3. Możliwości regulowania warunków oświetleniowych, termicznych, wilgotnościowych i wiatrowych w uprawie roślin.

4. Melioracje klimatu dla celów rolniczych.

5. Fenologia – jej cele i zakres badań. Znaczenie obserwacji fenologicznych w agroklimatologii. Fenologiczne pory roku.

6. Ocena klimatu Polski na potrzeby rolnictwa. Bonitacja warunków agroklimatycznych w Polsce.

7. Zjawiska pogodowe niekorzystne dla rolnictwa w Polsce. Zróżnicowanie przestrzenne częstości pojawiania się tych zjawisk. Możliwości przeciwdziałania im lub ograniczenia szkód wynikających z ich wystąpienia.

8. Zależność plonów ważniejszych roślin uprawnych w Polsce od warunków pogodowych. Wpływ pogody na prace polowe, na pożądany rodzaj zabiegów agrotechnicznych oraz ich skuteczność.

9. Prognozy wpływu zmian klimatu na rolnictwo w Polsce i wybranych regionach świata.

10. Organizacja służby agrometeorologicznej. Praca stacji agrometeorologicznych. Prognozy agrometeorologiczne.

11. Nurty badawcze w agroklimatologii.

Literatura:

Atlas klimatycznego ryzyka upraw w Polsce (praca zbiorowa pod red. C. Koźmińskiego), 2001, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

Hardy J.T., 2003, Climate Change. Causes, Effects, and Solutions, Wiley, Waszyngton.

Kędziora A., 1995, Podstawy agrometeorologii, PWRiL, Poznań.

Koźmiński C., Michalska B., 1999, Ćwiczenia z agrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Molga M., 1980, Meteorologia rolnicza, PWRiL, Warszawa.

Radomski C., 1977, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo, 2012, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna zależność stanu roślin uprawnych od warunków klimatycznych i pogodowych.

Student zna metody badań agroklimatologii.

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat cech klimatu Polski ważnych dla rolnictwa.

Student zna oceny wpływu przewidywanych zmian klimatu na rolnictwo.

Umiejętności

Student potrafi ocenić rolę lokalnych warunków środowiska w kształtowaniu warunków życia roślin uprawnych.

Student potrafi dobrać metody badań do stawianych mu problemów z zakresu agroklimatologii.

Postawy

Student rozumie znaczenie badań agroklimatycznych dla rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym. W trakcie zaliczenia student otrzymuje po jednym pytaniu z każdego z trzech zestawów dotyczących różnych dziedzin wiedzy agroklimatologicznej: 1/ wpływ pogody i klimatu na rośliny uprawne oraz prace rolne; 2/ agroklimat Polski; 3/ melioracje klimatu lokalnego, potencjalny wpływ zmian klimatu na rolnictwo. Za odpowiedź na każde z pytań można otrzymać do 5 punktów. Łącznie za wszystkie odpowiedzi można zdobyć do 15 punktów. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć co najmniej 8 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak ciąg trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach będzie potraktowany jako rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach. Ponadto student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po terminie wykładu, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, egzamin jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.