Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agroklimatologia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-AKL-HK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Agroklimatologia - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę z agroklimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Główne cele ćwiczeń to zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami opracowań agroklimatycznych oraz doskonalenie umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest praktyczne opanowanie przez studentów metod stosowanych w agroklimatologii, w większości znanych im od strony teoretycznej z wykładu Agroklimatologia. W ramach poszczególnych ćwiczeń wprowadzeniem jest przedstawienie danej metody opracowania agroklimatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem celu opracowania, zarówno badawczego, jak i aplikacyjnego. Studenci poznają różne metody pracy i wykorzystują różne materiały badawcze: materiały kartograficzne, bazy danych pomiarowych, opracowania dotyczące warunków środowiskowych wybranych miejsc. Część ćwiczeń jest wykonywana w pracowni komputerowej i służy ocenie kondycji roślin uprawnych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.

Najważniejsze tematy zajęć

1. Prezentacja typowych metod opracowań agroklimatycznych i wskaźników stosowanych w tego typu pracach.

2. Praktyczne ćwiczenia z zakresu stosowania metod badawczych i obliczania typowych wskaźników wykorzystywanych w ocenie warunków opadowych na potrzeby rolnictwa.

3. Ćwiczenia z zakresu oceny warunków klimatycznych Polski na potrzeby rolnictwa.

4. Ćwiczenie umiejętności oceny przydatności lokalnych warunków środowiskowych, w tym klimatycznych, na potrzeby rolnictwa.

5. Ocena kondycji roślin uprawnych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.

Metody dydaktyczne

Poszczególne etapy ćwiczeń składają się z: prezentacji poznawanej metody/metod badań, dyskusji dotyczącej założeń, celów, zalet i wad poszczególnych metod, pracy studenta nad zastosowaniem wybranej metody lub wybranych metod w praktyce, dyskusji wyników.

Praca własna studenta polega na opanowaniu omawianych metod. Znaczna część tej pracy realizowana jest bezpośrednio na zajęciach, ale w ramach pracy własnej po zajęciach student powinien poszerzać swą wiedzę na temat metod badawczych agroklimatologii, korzystając przy tym z podanej literatury i innych źródeł wiedzy oraz danych. Wskazane jest też korzystanie z konsultacji z wykładowcą.

Literatura:

Atlas klimatycznego ryzyka upraw w Polsce (praca zbiorowa pod red. C. Koźmińskiego), 2001, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN Warszawa.

Kędziora A., 1995, Podstawy agrometeorologii, PWRiL Poznań.

Koźmiński C., Michalska B., 1999, Ćwiczenia z agrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Molga M., 1980, Meteorologia rolnicza, PWRiL Warszawa.

Radomski C., 1977, Agrometeorologia, PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna kierunki badawcze i metody badań agroklimatologii.

Absolwent zna rolę i znaczenie warunków środowiskowych, zwłaszcza klimatycznych, w działalności rolniczej.

Absolwent ma rozszerzoną wiedzę na temat cech klimatu Polski ważnych dla rolnictwa.

Umiejętności

Absolwent potrafi wykorzystywać typowe metody badawcze stosowane w agroklimatologii.

Absolwent potrafi wybrać i zastosować optymalne metody analizy i prezentacji wybranych zagadnień z zakresu agroklimatologii.

Absolwent potrafi opracować diagnozę lokalnych warunków klimatycznych ważnych dla rolnictwa.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu agroklimatologii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wyników zadań wykonywanych w trakcie semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Krzysztof Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)