Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-APK-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony I rok studiów l stopnia na kierunku geografia lub na kierunku pokrewnym. Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot omawia bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki i skutki przemian najbardziej trwałych, abiotycznych komponentów krajobrazu. Zagadnienie to prezentowane jest zarówno w ujęciu historycznym, jak i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. Przedmiot porusza też zagadnienia prawne związane z ochroną krajobrazu i zwraca uwagę na katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami historycznymi oraz skutkami bezpośredniej i pośredniej ingerencji człowieka w krajobraz, a także wskazanie możliwości zapobiegania negatywnym skutkom tak rozumianej antropopresji. Przedmiot obejmuje omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw funkcjonowania krajobrazów w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, roli tych przekształceń w powstaniu krajobrazu kulturowego wybranych regionów, a także przedstawienie procesów decydujących o ewolucji krajobrazu, przebiegających pod wpływem konkretnych dziedzin gospodarki. Wykład porusza także zagadnienie zagrożeń związanych z antropogenicznymi przekształceniami krajobrazu oraz omawia kartograficzne metody prezentacji jakościowych i ilościowych skutków antropopresji w różnych strefach krajobrazowych.

Nakład pracy studenta:

Konwersatorium (godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) – 15 godzin

Samodzielne przygotowanie studentów do kolejnych zajęć – 1 godz. tygodniowo; razem 7 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin

Łącznie – 28 godzin.

Literatura:

Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R., 1993. Ochrona brzegów morskich. IBW PAN, Gdańsk.

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

Degórski M., 2009. Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. Problemy ekologii krajobrazu 23, 53-60.

Goudie A., 2001. The human impact on the natural environment. Blackwell Publ.

Kozłowski S. (red.), 1998. Ochrona litosfery. PIG, Warszawa.

Myga-Piątek U., Jankowski G., 2009. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy ekologii krajobrazu 25, 27-38.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13, K_W18, K_U01, K_U03, K_U10, K_U04, K_U05, K_K05, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W02, S3_W03, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_U01, S3_U03, S3_U05, S3_U06, S3_U07, S3_K05, S3_K07

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

• zna historię przemian krajobrazu wywołanych działalnością człowieka,

• wie, jakie są główne bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz,

• zna jakościowe i ilościowe skutki antropopresji w krajobrazach różnych regionów świata,

w zakresie umiejętności:

• potrafi wskazać zagrożenia związane z wykorzystaniem krajobrazu,

• odróżnia różne typy przekształceń krajobrazu i umie podać ich przykłady,

w zakresie kompetencji społecznych:

• ma świadomość konieczności ochrony zarówno krajobrazów naturalnych, jak i antropogenicznych,

• dostrzega potrzebę kontrolowania przekształceń krajobrazu.

• docenia potencjał i wartość krajobrazów naturalnych i przekształconych,

• wykazuje zainteresowanie skutkami antropopresji w otaczającym go krajobrazie i ma poczucie odpowiedzialności za te skutki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz testu sprawdzającego wiedzę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)