Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-BIO-GK Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność i jej ochrona
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych składowych środowiska przyrodniczego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności oraz potrzeb i zasad jej ochrony.

Pełny opis:

Podczas wykładu przedstawiane są zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody i instrumenty ochrony) oraz związkami tego zróżnicowania z czynnikami przyrodniczymi i poza przyrodniczymi. Wykład będzie dotyczył głównie bioróżnorodności na obszarze Polski z odniesieniami do innych części świata.

Zakres zagadnień realizowanych w trakcie wykładów:

1. definicje i poziomy bioróżnorodności,

2. znaczenie bioróżnorodności w funkcjonowaniu środowiska,

3. czynniki wpływające na bioróżnorodność,

4. bioróżnorodność świata roślin i zwierząt w Polsce i na świecie

5. przyczyny wymierania gatunków roślin i zwierząt w przeszłości

6. wskaźniki i miary bioróżnorodności,

7. współczesne zagrożenia bioróżnorodności,

8. metody i instrumenty ochrony bioróżnorodności,

9. bioróżnorodność krajobrazów naturalnych oraz przekształconych (rolniczych, miejskich i in.) i jej ochrona,

10. wybrane przykłady praktyczne.

Nakład pracy studenta:

30h - obecność na zajęciach (wykład)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie pracy pisemnej w trakcie trwania semestru).

45h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta)

Literatura:

Andrzejewski R. i A.Weigle (red.) (2003) Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Begon M., M.Mortimer, D.J. Thompson (1999) Ekologia populacji - studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN.

Futuyama D. J. (2008) Ewolucja. Wyd. UW.

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt - kręgowce, PWRiL, Warszawa

Kazimierczakowa R., Zarzycki K (red) 2001. Polska czerwona księga roślin. PAN: Instytut Botaniki im. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

Kostrowicki A.S. (1999) Geografia biosfery - biogeografia dynamiczna lądów. PWN

Krebs Ch. (2001) Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN

Pullin A.S. (2004) Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN

Poskrobka B. (red.) (2003) Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

Solon J., Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności, Prace Geograficzne IGiPZ PAN nr 185, Warszawa 2002.

Weiner J. (2003) Życie i ewolucja biosfery. PWN.

Pozycje popularnonaukowe:

Eldredge N. (2003) Życie na krawędzi. Rozwój cywilizacji i zagłada gatunków. Prószyński i S-ka.

Goldschmidt T. (1999) Wymarzone jezioro Darwina. Dramat w Jeziorze Wiktorii. Prószyński i S-ka.

Leakey R., Lewin R. (1999) Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości. Prószyński i S-ka.

Ward P. (1995) Kres ewolucji. Dinozaury, wielkie wymieranie i bioróżnorodność. Prószyński i S-ka.

Wilson E.O. (1999) Różnorodność życia. Państwowy Instytut Wydawniczy

Wilson E.O. (2003) Przyszłość życia. Zysk i S-ka.

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000(Dz. U. Nr 77, poz. 510, z późn. zm.)

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań. (2003, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA)

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K06, K_K05

Efekty specjalnościowe: S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_U01, S3_U02, S3_U06, S3_U07, S3_K04, S3_K05

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

Zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

Zna koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych

Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym angielskim

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. objaśnia rolę i znaczenie bioróżnorodności dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego i życia człowieka,

2. zna różnorodne miary i wskaźniki bioróżnorodności,

3. zna uwarunkowania prawne ochrony bioróżnorodności,

4. charakteryzuje zagrożenia bioróżnorodności w skali globalnej, regionalnej i lokalnej,

5. zna różne metody i instrumenty ochrony bioróżnorodności,

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi określić naturalne i antropogeniczne przyczyny zróżnicowania szaty roślinnej i świata zwierząt,

2. umie wskazać naturalne i antropogeniczne przyczyny współczesnego spadku bioróżnorodności,

3. uzasadnia znaczenie oraz konieczności ochrony bioróżnorodności w skali globalnej, regionalnej i lokalnej

4. potrafi zastosować i interpretować wybrane miary bioróżnorodności, służące m.in. diagnozie stanu biosfery,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. docenia wagę i rolę bioróżnorodności w funkcjonowaniu środowiska geograficznego,

2. identyfikuję swoją rolę (w sferze praktycznych działań jaki i w sferze kształtowania idei) w ochronie bioróżnorodności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Ocena końcowa: ocena z testu końcowego 50%, ocena z pracy pisemnej 50%

Zaliczenie końcowe przedmiotu pisemne (test, pytania zamknięte i otwarte), ocena z pracy pisemnej wykonanej w domu w trakcie trwania semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.