Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania krajobrazowe w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-BKP-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania krajobrazowe w Polsce i na świecie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizacja przedmiotów objętych tokiem nauczania na I roku studiów magisterskich, zgodnie z programem specjalności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nurtami historycznymi i stanem aktualnym badań krajobrazowych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć studenci zapoznają się z nurtami badań krajobrazowych prowadzonych w wybranych ośrodkach na świecie oraz w Polsce (w ujęciu historycznym), a także z kształtowaniem się badawczego podejścia krajobrazowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Druga część zajęć poświęcona jest dyskusjom nad aktualnymi kierunkami, trendami i metodami badań krajobrazowych w Polsce i na świecie. Studenci poznają specyfikę i zakresy tematyczne czasopism naukowych obejmujących tematykę krajobrazową, dokonują przeglądu badań publikowanych w czasopismach międzynarodowych i krajowych w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem prac o wysokich wskaźnikach cytowalności. Opracowują recenzję wybranego artykułu naukowego o tematyce krajobrazowej. Zapoznają się także z krajobrazowymi opracowaniami naukowymi o charakterze eksperckim i aplikacyjnym.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium – 15 godzin

Przygotowanie do zajęć i opracowanie prezentacji – do 10 godzin, w zależności od systematyczności pracy i cech indywidualnych studenta.

Łącznie – 25 godzin

Literatura:

Przegląd wydawnictw książkowych dokonywany podczas zajęć.

Krajowe i międzynarodowe czasopisma naukowe o tematyce krajobrazowej.

Aktualne prace aplikacyjne wskazywane do analizy podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01,K_W04, K_W06, K_W11, K_W13, K_W19, K_U01, K_U07, K_U09, K_U12, K_K01, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W04, S3_W06, S3_W07, S3_W09, S3_W14, S3_U01, S3_U04, S3_U10, S3_U12, S3_K01, S3_K04, S3_K07

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent:

- zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej nauki o krajobrazie i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych;

- zna zaawansowane metody i techniki badań krajobrazowych, pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego;

- ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych związanych z kształtowaniem i ochroną krajobrazu w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje;

- rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne związane z zarządzaniem krajobrazowym, wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania;

- -ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju krajobrazowych badań naukowych w Polsce i zagranicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce.

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent:

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekologii krajobrazu do opisu i rozwiązania problemu badawczego;

- umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku angielskim z zakresu badań krajobrazowych;

- potrafi przekazać wiedzę z zakresu badań krajobrazowych odbiorcom;

- posługuje się szczegółową terminologią ekologiczno-krajobrazową w języku polskim oraz w języku angielskim na poziomie B2+.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent:

- rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu badań krajobrazowych, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny;

- rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;

- ma świadomość potrzeby upowszechniania dokonań naukowych z zakresu badań krajobrazowych, rozumiejąc szczególną rolę społeczną nauki;

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność środowiska naukowego za rzetelne prezentowanie wyników badań dotyczących ekosystemów i ich zagrożeń.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest: (i) przygotowanie prezentacji dotyczącej aktualnych kierunków badań krajobrazowych w literaturze międzynarodowej i krajowej wraz z recenzją wybranej krajobrazowej pracy naukowej, (ii) aktywny udział w dyskusji. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach (nieobecność nie zwalnia z wykonania prac zaliczeniowych).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)