Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioklimatologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-BKS-HIK-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioklimatologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Bioklimatologia 1900-1-BKL-WF

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w bioklimatologii.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- Wpływ warunków bioklimatycznych na rozmieszczenie roślin na świecie, ich rozwój oraz sposoby adaptacji do niesprzyjających warunków oświetleniowych, termicznych i wilgotnościowych.

- Wpływ bodźców atmosferycznych na organizm człowieka

- Bilans cieplny człowieka oraz podstawy modelowania fizjologicznego

- Kompleksowe wskaźniki oceny warunków pogodowych

- Ocena warunków bioklimatycznych w mieście oraz metody poprawy klimatu odczuwalnego obszarów zurbanizowanych

- Bioklimatologia w turystyce, rekreacji i sporcie

- Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmian klimatu w różnych aspektach życia człowieka.

Ćwiczenia w praktyczny sposób nawiązują do treści poruszanych na wykładach. Studenci zapoznają się z najnowszymi metodami waloryzacji warunków bioklimatycznych (przy użyciu aplikacji BioKlima i Rayman) oraz technikami modelowania warunków mikroklimatycznych w mieście. Uczestnicy zajęć mają również okazję zastosować w praktyce narzędzia badawcze agroklimatologii oraz dokonać oceny warunków pogodowych na potrzeby turystyki i rekreacji.

Literatura:

1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

2. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

3. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, PAN IGiPZ Monografie 1,Warszawa.

4. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosfe-rycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.

5. Lewińska J., 2000, Klimat miasta. Zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie. IGPiK.

6. Parsons K.C., 1993, Human thermal environments. Taylor & Francis Publ., London.

7. Radomski C., 1977, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

Czasopisma:

- Theoretical and Applied Climatology, Springer.

- Journal of Applied Meteorology & Climatology, AMS

- International Journal of Biometeorology, Springer

- Building and environment, ELSEVIER

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

Wiedza

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (KW_01, KW_02, KW_06):

- Student zna wpływ bodźców atmosferycznych na organizmy roślin, zwierząt i ludzi.

- Student zna bilans cieplny i wodny organizmu człowieka oraz poprawnie określa ich składowe

- Student zna metody badawcze bioklimatologii.

Umiejętności

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (KU_01, KU_02, KU_04):

- Student potrafi ocenić wpływ bodźców atmosferycznych na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz wskazuje metody badawcze służące ocenie ich intensywności

- Student poprawnie oblicza wartości wskaźników biometeorologicznych i interpretuje uzyskane za ich pomocą wyniki

- Student potrafi dokonać waloryzacji warunków klimatycznych na potrzeby turystyki i rekreacji

Postawy

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (KK_01, KK_02):

- Student rozumie wpływ warunków bioklimatycznych na rozwój roślin oraz zdrowie i samopoczucie człowieka.

- Student rozumie znaczenie badań bioklimatologii stosowanej dla różnych dziedzin działalności człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie w formie pisemnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia stanowi 60% oceny końcowej z całości przedmiotu. Do testu mogą przystąpić jedynie osoby, które uzyskały wcześniej pozytywną ocenę z ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Bieżące ocenianie na podstawie wykonanych zadań. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia stanowi 40% oceny końcowej.

Zarówno wykład, jak i ćwiczenia zalicza uzyskanie 55% całkowitej sumy punktów możliwych do zdobycia z poszczególnych części przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)