Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czas w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-CZwG-GSEC
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Czas w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Centralnym problemem dyskutowanym podczas zajęć jest kategoria czasu oraz jego rola, funkcja, znaczenie i miejsce w myśli geograficznej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone problemowi czasu w dyskursie geograficznym polega na przedyskutowaniu roli, funkcji, znaczenia i miejsca kategorii czasu i czasowości. Zasadniczymi wątkami merytorycznymi analizowanymi na zajęciach są skale czasu w geografii, pojmowanie czasu w różnych kulturach, porządek czasu, wyraz przestrzenny czasowości, kategoria ciągłości, geografia czasu. Uzupełniającą tematykę tworzą zaś zagadnienia takie, jak nośniki pamięci - znaki czasu, czas sacrum i czas profanum, czas życia i czas pracy.

Powyższe kwestie są dyskutowane w ramach wymiany myśli po krótkim wykładzie prowadzącego zajęcia i/lub zreferowaniu wybranego tekstu źródłowego przez uczestników konwersatorium.

Literatura:

Madurowicz M., 2017, Ciągłość miasta. Prolegomena, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Madurowicz M., 2020, Chronos, kairos i choros. Dyskretne echo przestrzenne rachub czasowych, "Prace i Studia Geograficzne", 65.3, s. 149–164

Olsen B., 2013, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przekł. B. Shallcross, tom II serii „Nowa Humanistyka”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.

Pomian K., 2014, Porządek czasu, przekł. T. Stróżyński, słowo / obraz terytoria, Gdańsk

Tobiasz-Lis P., 2016, Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Węcławowicz G. (red.), 1983, Geografia czasu, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” z. 1

Zajączkowski A. (red.), 1988, Czas w kulturze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Czas i przestrzeń w geografii człowieka

Efekty specjalnościowe:

Wiedza: S1_W05, S1_W07, S1_W14

Absolwent zna i rozumie: Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni; Zaawansowane kategorie pojęciowe z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej; Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i za granicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Umiejętności: S1_U01, S1_U04, S1_U11

Absolwent potrafi: Wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej do opisui rozwiązania problemu badawczego; Prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesamispołecznymiiprzyrodniczymi; Przygotować pisemne prace z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej na podstawie literatury i/lub własnych badań;

Kompetencje: S1_K01, S1_K06

Absolwent jest gotów do: Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny; Upowszechniania dokonań geografii społeczno‐

ekonomicznej w kontekście społecznej roli nauki

Metody i kryteria oceniania:

Praca studenta jest oceniana w trzech aspektach: (i) aktywności podczas dyskusji (stawiania pytań i szukanie odpowiedzi, logiczne wyciąganie wniosków), (ii) jakości zreferowania źródłowego tekstu (rzetelność zrelacjonowania wyjściowych treści + opatrzenie ich własnym komentarzem) oraz (iii) jakości autorskiego eseju oddawanego pod koniec zajęć (uwzględniającego zarówno argumentację artykułowaną podczas dyskusji na zajęciach, przeczytane i omówione lektury, jak i samodzielne poszerzenie problematyki).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)