Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka geografii III etapu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-DG3i4-PED Kod Erasmus / ISCED: 05.3 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka geografii III etapu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczony Blok pedagogiczny na studiach I stopnia.

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci, którzy na poziomie studiów licencjackich zaliczyli zajęcia z Podstaw dydaktyki oraz Dydaktyki przyrody. Zajęcia przeznaczone dla studentów geografii (I rok studiów magisterskich) realizujących Blok pedagogiczny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli, do nauczania przedmiotu Geografia na III etapie edukacji. Przedstawione będą podstawowe koncepcje dydaktyczne i założenia programowe realizacji tego przedmiotu. Główny nacisk zostanie położony na kształcenie umiejętności tworzenia warsztatu pracy nauczyciela geografii.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• poznanie przez studentów teorii nauczania i praktyk stosowanych w nauczaniu geografii, na III etapie edukacyjnym

• poznanie koncepcji nauczania oraz specyfiki tego przedmiotu na obu etapach nauczania,

• przygotowanie do analizy i interpretacji podstawy programowej oraz poznanie zasad konstruowania programów nauczania geografii,

• przygotowanie do korzystania z różnych pomocy dydaktycznych,

• poznanie strategii nauczania geografii, metod i form pracy z uczniami,

• poznanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu geografii

• poznanie wartości i celów zajęć terenowych,

• przygotowanie do tworzenia własnego planu organizacji i realizacji zajęć.

Ćwiczenia mają na celu:

• zapoznanie studentów z podstawą programową Geografii na III etapie edukacyjnym

oraz z wybranymi programami nauczania, kryteriami wyboru programów i podręczników do geografii,

• przygotowanie do opracowania rozkładu materiału nauczania, planu wynikowego, kryteriów wymagań,

• poznanie taksonomii celów nauczania Geografii oraz zasad, metod, form i strategii nauczania,

• dobieranie właściwych środków dydaktycznych do zakładanych celów i treści nauczania.

Literatura:

• Grabowska B., Rola zadań w kształceniu umiejętności geograficznych (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Groenwald M., Konstruktywizm w budowaniu szkolnej wiedzy geograficznej (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Jakubowski M., O myśleniu filozoficznym i poszukiwaniu zasad porządkujących wiedzę geograficzną (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Kopeć K., Proces planowania metodycznego ze szczególnym uwzględnieniem etapu tworzenia planu lekcji, konspektu lub scenariusza (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Niemierko B., Między nauczaniem a kształceniem. Wstęp do dydaktyki geografii (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Piskorz S., Zarys dydaktyki geografii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1997.

• Plit F., Czego nauczać na lekcji geografii (w:) Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Rodzoś J., Wojtanowicz P. (red.) W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego, Wyd. PTG Lublin, 2009

• Sadoń-Osowiecka T., Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania, Impuls, Kraków, 2009.

• Szkurłat E. i in., Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli, ORE, Warszawa, 2014

• Wilczyński W., Tożsamość współczesnej geografii i jej społeczna rola (w:) W. Wilczyński, Ideowe źródła i tożsamość geografii, Wyd. Nauk. UP, Kraków, 2011.

• Zając S., W nauczaniu geografii ważne nie tylko "szkiełko i oko" (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Wilczyński W., Geografia jako sztuka edukacji geograficznej (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Wilczyński W., Czym jest zmysł geograficzny? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 105, Studia Geographica II, Kraków 2011.

oraz Geografia w Szkole (wybrane artykuły podane wcześniej przez wykładowcę).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• przedstawi główne idee i koncepcje nauczania geografii ,

• zaprezentuje cele, zasady i różne ujęcia edukacji geograficznej,

• przedstawi treści i metody szkolnej edukacji geograficznej,

• wyjaśni społeczną przydatność edukacji geograficznej,

• scharakteryzuje warsztat pracy nauczyciela geografii .

Studenci po zajęciach będą umieli:

• zastosować różne formy, strategie, zasady i metody nauczania,

• dokonać oceny i wyboru podręczników do geografii,

• zastosować w praktyce różne środki dydaktyczne,

• określić cele lekcji i uczniowskie osiągnięcia;

• zaprojektować przebieg lekcji geografii i opracować scenariusze lekcji,

• zaplanować zajęcia terenowe w najbliższej okolicy,

• zaplanować prace domowe,

• przeprowadzić szkolne projekty edukacyjne,

• przedstawić cele, zasady i narzędzia adekwatne do planowanych zajęć

Kompetencje społeczne. Studenci będą umieli:

• współpracować w grupie,

• dostrzegać misję nauczyciela geografii.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Obecność na wykładach i uczestniczenie w dialogu.

Zaliczenie pisemne: 6 pytań otwartych oraz 2 zadania. Uzyskanie 60 % - ocena dostateczna.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z oceny aktywności oraz oceny z wykonanych ćwiczeń.

Nakład pracy studenta:

• 30 godzin – wykłady

• 30 godzin – ćwiczenia

• 30 godzin – samodzielna praca

Praktyki zawodowe:

Praktyki pedagogiczne w gimnazjum/liceum w ramach lekcji geografii oraz przyrody na III i IV etapie nauczania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.