Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka geografii III etapu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-DG3i4-PED Kod Erasmus / ISCED: 05.3 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka geografii III etapu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczony Blok pedagogiczny na studiach I stopnia.

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci, którzy na poziomie studiów licencjackich zaliczyli zajęcia z Podstaw dydaktyki. Zajęcia przeznaczone dla studentów geografii (I rok studiów magisterskich) realizujących Blok pedagogiczny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli, do nauczania przedmiotu Geografia na III etapie edukacji. Przedstawione będą podstawowe koncepcje dydaktyczne i założenia programowe realizacji tego przedmiotu. Główny nacisk zostanie położony na kształcenie umiejętności tworzenia warsztatu pracy nauczyciela geografii.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• poznanie teorii i idei geograficznych istotnych w edukacji geograficznej

poznanie teorii nauczania-uczenia się oraz praktyk stosowanych w nauczaniu geografii na III etapie edukacyjnym

poznanie nowych aspektów i ujęć geograficznych w szkolnej edukacji geograficznej na III etapie edukacyjnym

• przygotowanie do analizy i interpretacji podstawy programowej oraz poznanie zasad konstruowania programów nauczania geografii,

• przygotowanie do korzystania z różnych pomocy dydaktycznych na lekcjach geografii,

• poznanie strategii nauczania geografii oraz, metod i form pracy z uczniami,

• poznanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu geografii

• poznanie celów i wartości geograficznych zajęć terenowych,

• przygotowanie do tworzenia własnego planu organizacji i realizacji zajęć.

Ćwiczenia mają na celu:

• zapoznanie się studentów z podstawą programową Geografii na III etapie edukacyjnym.

• zapoznanie się z wybranymi programami nauczania, podręcznikami do geografii, kryteriami wyboru programów i podręczników do geografii,

• przygotowanie do opracowania rozkładu materiału nauczania, planu wynikowego, kryteriów wymagań,

• poznanie celów nauczania Geografii oraz zasad, metod, form i strategii nauczania - uczenia się geografii,

• przygotowanie organizacyjne, merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć kameralnych i terenowych,

• dobieranie właściwych środków dydaktycznych do zakładanych celów i treści nauczania, kształcenie umiejętności ich stosowania.

Kształcenie umiejętności konstruowania scenariuszy lekcji geografii (kameralnych i terenowych).

Literatura:

• Angiel J., Hibszer A., Szkurłąt E., Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym. Od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 2020.

Grabowska B., Rola zadań w kształceniu umiejętności geograficznych (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Jakubowski M., O myśleniu filozoficznym i poszukiwaniu zasad porządkujących wiedzę geograficzną (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Kopeć K., Proces planowania metodycznego ze szczególnym uwzględnieniem etapu tworzenia planu lekcji, konspektu lub scenariusza (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Niemierko B., Między nauczaniem a kształceniem. Wstęp do dydaktyki geografii (w:) Współczesne formy i metody w dydaktyce geografii (red. K. Kopeć), Gdynia, 2005.

• Piskorz S., Zarys dydaktyki geografii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1997.

• Szkurłat E. i in., Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli, ORE, Warszawa, 2014

• Zając S., W nauczaniu geografii ważne nie tylko "szkiełko i oko" (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Wilczyński W., Geografia jako sztuka edukacji geograficznej (w:) M. Pulinowa (red.) Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa, 1996.

• Wilczyński W., Czym jest zmysł geograficzny? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 105, Studia Geographica II, Kraków, 2011.

oraz Geografia w Szkole (wybrane artykuły podane wcześniej przez wykładowcę).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• przedstawi główne idee i koncepcje nauczania geografii ,

• zaprezentuje cele, zasady i różne ujęcia edukacji geograficznej,

• przedstawi treści, strategie, metody, techniki oraz formy szkolnej edukacji geograficznej na danym etapie,

• określi społeczną przydatność szkolnej edukacji geograficznej,

• scharakteryzuje warsztat pracy nauczyciela geografii (III etap edukacyjny) .

Studenci po zajęciach będą umieli:

• zastosować różne formy, zasady, strategie, metody nauczania- uczenia się geografii,

określić cele lekcji i uczniowskie osiągnięcia z zakresu edukacji geograficznej na III etapie edukacyjnym),

opracować rozkład materiału nauczania, plan wynikowy, kryteria wymagań na poszczególne oceny,

• dokonać oceny i wyboru podręcznika do geografii,

• zastosować w praktyce szkolnej różne środki dydaktyczne,

• zaprojektować przebieg lekcji geografii (w klasie i w terenie), opracować scenariusze lekcji,

• zaplanować zajęcia terenowe w najbliższej okolicy,

• zaplanować prace domowe,

• zaplanować i przeprowadzić szkolne projekty edukacyjne,

• przedstawić cele, zasady i narzędzia adekwatne do planowanych zajęć

Kompetencje społeczne. Studenci będą umieli:

• współpracować w grupie,

• dostrzegać misję nauczyciela geografii.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Obecność na wykładach i uczestniczenie w dialogu.

Zaliczenie pisemne: 6 pytań (wiązek pytań) otwartych dotyczących wiodącej tematyki.

Uzyskanie 60 % - ocena dostateczna.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z oceny aktywności oraz oceny z wykonanych ćwiczeń (portfolio).

Nakład pracy studenta:

• 30 godzin – wykłady

• 30 godzin – ćwiczenia

• 15 godzin – samodzielna praca

Praktyki zawodowe:

Praktyki pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej w ramach – lekcji geografii (w uzasadnionych sytuacjach – zajęć prowadzonych on-line)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.