Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka geografii w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-DGPP-PED
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka geografii w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia magisterskie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Studia stacjonarne.

Warunek: zaliczony blok pedagogiczny na poziomie studiów licencjackich.

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku geografii, studiów magisterskich, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w bloku zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w bloku pedagogicznym przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się geografii oraz do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach edukacji geograficznej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędnych do:

- planowania dydaktycznego procesu nauczania/uczenia się geografii w szkole ponadpodstawowej,

- realizacji przygotowanych planów, zwłaszcza w zakresie metod nauczania/uczenia się geografii, form pracy na lekcji, pomocy dydaktycznych,

- ewaluacji realizowanych planów, zwłaszcza w zakresie sprawdzania i oceniania zdobytej przez uczniów wiedzy, umiejętności i postaw,

Zakłada się, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne nie tylko do planowania, realizowania i sprawdzania treści kształcenia w zakresie geografii na poziomie ponadpodstawowym, ale także niezbędne do prowadzenia samodzielnych badań nad procesem kształcenia geograficznego w celu podnoszenia efektywności realizowanych przez siebie projektów.

Literatura:

Podstawowa:

- Sztuka nauczania, t. I Nauczyciel, t. II Szkoła, 2003: red. Kruszewski K., Konarzewski K., PWN, Warszawa

Tywoński K.,1983: Pomoce dydaktyczne do geografii, WSiP, Warszawa

- Zarys dydaktyki geografii, 2001: red. S. Piskorz, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

- Augustyniak M., Zich M., 1994: Geografia w grach i zabawach, „Leksykon”, Będzin

- Berne I., 1983: Zajęcia w terenie, PWN Warszawa

- Ciżkowicz K., Ochenduszko J., 1986: Pomiar sprawdzający wielostopniowy. Poradnik konstruktora i analityka, T.I. WSP, Bydgoszcz.

- Czaińska Z., Wojtkowicz Z., 1999: Aktywne metody w edukacji geograficznej. Propozycja metodyczna do pracy z uczniem w gimnazjum. Część I, II. Stowarzyszenie oświatowców Polskich Oddział w Toruniu

- Kupisiewicz Cz., 2002: Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN. Warszawa

- Łobocki M., 1994: Metody badań pedagogicznych. W-wa: WSiP

- Niemierko B.,1990: Pomiar sprawdzający w dydaktyce.PWN,Warszawa

- Okoń W., 1975: Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, Wyd. PWN, Warszawa

- Okoń W., 1987: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. PWN, Warszawa

- Podgórski Z., 1997, Skrypt do ćwiczeń z dydaktyki geografii, Wyd. UMK, Toruń

- Pulinowa M., 1996, Człowiek bliżej Ziemi, WSiP, Warszawa

- Wybrane artykuły z „Geografii w Szkole” oraz inne zalecone przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wskazać cechy poprawnego programu nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej,

- scharakteryzować treści kształcenia zamieszczone w podstawach programowych geografii w szkole ponadpodstawowej na poziomie (w programie) podstawowym i rozszerzonym,

- opisać metody, formy i typy lekcji geografii prowadzonych w szkołach ponadpodstawowej,

- opisać źródła wiedzy geograficznej stosowanej na lekcjach geografii,

- scharakteryzować cechy dobrego podręcznika do geografii w szkole ponadpodstawowej,

- określić zasady i funkcje oceniania uczniów na lekcjach geografii w szkołach ponadpodstawowej na poziomie podstawowym i rozszerzającym,

- scharakteryzować typy zadań testowych stosowanych w testach maturalnych,

- opisać zasady pracy z uczniami zdolnymi, przygotowującymi się do olimpiad geograficznych i nautologicznych,

- scharakteryzować metody i narzędzia służące nauczycielowi do ewaluacji realizowanych projektów,

- określić istotę i cele lekcji przyrody prowadzonych w szkole ponadgimnazjalnej,

- wyjaśnić na czym polegają dobre i słabe strony interdyscyplinarnego ujmowania zagadnień przez nauczycieli prowadzących zajęcia z przyrody,

- wyjaśnić na czym polegają predyspozycje zawodowe nauczycieli geografii ułatwiające im prowadzenie lekcji przyrody,

- przedstawić literaturę odnoszącą się do przedmiotu przyroda w szkole ponadgimnazjalnej,

- opisać metody, formy, środki dydaktyczne możliwe do zastosowania na lekcjach przyrody w szkole ponadgimnazjalnej,

Umiejętności:

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- dokonać analizy podstaw programowych do geografii w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym i rozszerzającym,

- dokonać analizy celów, materiału i wymagań do wybranej lekcji geografii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym,

- dobrać odpowiednie źródła wiedzy geograficznej do wybranej lekcji geografii w szkole ponadpodstawowej, na poziomie podstawowym,

- wykonać plan kierunkowy i wynikowy procesu nauczania/uczenia się geografii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym,

- dobrać odpowiednią strategię, metodę, technikę nauczania-uczenia się do określonych tematów lekcji geografii,

- dobrać odpowiednie do sprawdzenia realizacji celów poznawczych i motywacyjnych rodzaje oraz metody sprawdzania i oceniania uczniów,

- zaplanować ewaluację prowadzonego przez siebie procesu kształcenia geograficznego,

- analizować i oceniać wyniki ewaluacji, w tym testowania,

- oceniać efektywność swoich działań dydaktycznych,

- zaplanować pracę z uczniem zdolnym przygotowującym się do kolejnych etapów olimpiady geograficznej,

- ocenić i wybrać odpowiadający własnym założeniom podręcznik do geografii na poziomie ponadpodstawowym,

-prowadzić własną pracę badawczą, której celem jest podniesienie efektywności procesu kształcenia geograficznego,

Postawy:

Po ukończeniu przedmiotu studenci mają świadomość tego, że proces dydaktyczny w zakresie kształcenia geograficznego musi odbywać się planowo, zgodnie z poznanymi na zajęciach z dydaktyki geografii zasadami, że efektywność ich pracy dydaktycznej w dużej mierze zależy od nieustającego, własnego rozwoju zawodowego, są przeświadczeni o tym, że opis konkretnych efektów kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych stanowi podstawę planowania, realizowania oraz sprawdzania i oceniania zdobywanej wiedzy, umiejętności, a także postaw uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność podczas zajęć.

Portfolio (niezbędne jest wykonanie wszystkich prac na ocenę co najmniej dostateczną)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)