Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EKM-GSEM Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomika miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi współczesnymi tendencjami rozwoju miast i regionów miejskich, sposobami rozwiązywania problemów z tym związanych, narzędziami zarządzania i finansowania rozwoju miast, a także rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi poprawie skuteczności zarządzania przestrzenią miejską. Treść wykładu nawiązuje do zagadnień z zakresu urbanistyki, gospodarki i planowania przestrzennego, geografii miast, a także odwołuje się do kluczowych dokumentów regulujących szeroko rozumianą problematykę miejską.

Pełny opis:

Program wykładów obejmuje wybrane zagadnienia spośród następujących:

1. rozrost przestrzenny miast, fazy rozwoju miast, teoria progów B. Malisza, analiza progowa

2. urban sprawl – przyczyny, przebieg, konsekwencje

3. metropolie, metropolizacja, zmiany społeczne zachodzące w metropoliach, metropolie w Polsce

4. obszary metropolitalne i ich struktura przestrzenna, zarządzanie obszarami metropolitalnymi, stan prawny w tym zakresie w Polsce

5. zrównoważony rozwój miast – zasady i praktyka, audyt zrównoważonego rozwoju

6. rola przestrzeni publicznych w miastach, "miasta w ludzkiej skali"

7. rewitalizacja miast – istota rewitalizacji, obszary problemowe w miastach, kwestie prawne i organizacyjne związane z rewitalizacją

8. plany obligatoryjne w gminach, planowanie i zarządzanie zintegrowane, budowanie partnerstw w zarządzaniu przestrzenią i finansowaniu inwestycji

9. nowe podejścia do finansowanie rozwoju miast

10. marketing terytorialny i promocja miast

11. polityka miejska – aktualny stan prawny w Polsce, wytyczne unijne w kwestii realizowania polityki wobec miast, potrzeby w tym zakresie

12. problemy i szanse rozwoju małych miast w Polsce

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, na których studenci poznają obowiązki planistyczne gminy (plany sektorowe). Na zajęciach dokonują analizy krytycznej poszczególnych dokumentów oraz oceniają ich przydatność z punktu widzenia praktyki zarządczej. Zwieńczeniem ćwiczeń jest wypracowanie wskazówek dotyczących lepszej integracji dokumentów sektorowych na poziomie lokalnym.

Literatura:

1. Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE Wrocław, 2004

2. Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej, AE Wrocław, 1997

3. Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, AE Katowice, 2004

4. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, 1999

5. Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, AE Katowice, 2001

6. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM Poznań, 1997

7. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1999

8. Regulski J., Ekonomika miast, PWE, 1982

9. Jechtuchowicz A., Rzeńcy A. (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, WUŁ, Łódź, 2009

10. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

11. Porter M.E., Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa, 2001

12. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE Wrocław, 2006

13. Słodczyk J (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wyd. UO, Opole, 2004

14. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, WUJ, Kraków, 2007

15. Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2008

16. Szromik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna , Kraków

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

- definiuje podstawowe problemy i trendy rozwojowe współczesnych miast i ich regionów, podejścia do zarządzania rozwojem, instrumenty prowadzące do realizacji zamierzonych celów rozwojowych

- wyjaśnia wpływ współczesnych zjawisk zachodzących w przestrzeni na szeroko rozumiane koszty rozwoju miast i ich regionów

- poddaje analizie krytycznej poszczególne propozycje legislacyjne dotyczące gospodarowania i zarządzania przestrzenią miejską

- ocenia szanse rozwojowe polskich miast i regionów miejskich w kontekście dostępnych instrumentów zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

wykład: test zaliczeniowy

ćwiczenia: obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywność na ćwiczeniach, wygłoszenie referatu, semestralna praca zaliczeniowa w grupach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.