Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja krajobrazu naturalnego Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EKP-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ewolucja krajobrazu naturalnego Polski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii ogólnej i dynamicznej, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie paleogeografii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu po czasy współczesne. Służy przedstawieniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kolejnymi etapami kenozoicznego rozwoju krajobrazów Polski, głównie na przestrzeni plejstocenu i holocenu, w nawiązaniu do wcześniejszych okresów geologicznych. W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące paleogeografii i stratygrafii czwartorzędu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych zbiorowisk roślinnych. Treść wykładu obejmuje też szczegółowe omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także zwrócenie uwagi na interdyscyplinarne metody badań czwartorzędowej ewolucji środowiska.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do kolejnych zajęć – 1 godz. tygodniowo; razem 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Łącznie – 55 godzin.

Literatura:

Opracowania ogólne:

Ber, A., Lindner, L., Marks, L., 2007. Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski. Przegląd Geologiczny, 55 (2), 115-118.

Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia. PWN, Warszawa.

Marks L., Ber A., Lindner L. (red), 2014. Zasady polskiej klasyfikacji I terminologii stratygraficznej czwartorzędu. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa.

Mojski J.E., 1993. Europa w Plejstocenie. PWN Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie Polskie w Czwartorzędzie - zarys monograficzny. PIG, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Różycki S.Z., 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PWN, Warszawa.

Stankowski W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Starkel L., 1977. Paleogeogtrafia holocenu. PWN, Warszawa.

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski, SGP, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.

Literatura szczegółowa dotycząca rzeźby poszczególnych regionów będzie podawana na bieżąco podczas kolejnych wykładów.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_U01, K_K01, K_K05

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_U01, S3_K01, S3_K05

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna najważniejsze etapy kształtowania krajobrazu Polski,

• posiada wiedzę nt. różnorodności metod stosowanych w badaniach czwartorzędu,

• orientuje się w podstawowej literaturze dotyczącej paleogeografii i stratygrafii czwartorzędu w Polsce,

umiejętności:

• umie wyjaśnić, jaką rolę w ukształtowaniu współczesnych krajobrazów Polski odegrały wybrane procesy przyrodnicze,

• umie określić procesy dominujące w poszczególnych jednostkach stratygraficznych czwartorzędu w różnych regionach Polski,

kompetencje społeczne:

• rozumie, że podstawą prognozowania przyszłych zmian krajobrazu jest gruntowana wiedza nt. procesów zachodzących w minionych okresach geologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test sprawdzający wiedzę, złożony głównie z pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie paleogeografii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu po czasy współczesne. Służy przedstawieniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kolejnymi etapami kenozoicznego rozwoju krajobrazów Polski, głównie na przestrzeni plejstocenu i holocenu, w nawiązaniu do wcześniejszych okresów geologicznych. W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące paleogeografii i stratygrafii czwartorzędu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych zbiorowisk roślinnych. Treść wykładu obejmuje też szczegółowe omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także zwrócenie uwagi na interdyscyplinarne metody badań czwartorzędowej ewolucji środowiska.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do kolejnych zajęć – 1 godz. tygodniowo; razem 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Łącznie – 55 godzin.

Literatura:

Opracowania ogólne:

Ber, A., Lindner, L., Marks, L., 2007. Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski. Przegląd Geologiczny, 55 (2), 115-118.

Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia. PWN, Warszawa.

Marks L., Ber A., Lindner L. (red), 2014. Zasady polskiej klasyfikacji I terminologii stratygraficznej czwartorzędu. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa.

Mojski J.E., 1993. Europa w Plejstocenie. PWN Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie Polskie w Czwartorzędzie - zarys monograficzny. PIG, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Różycki S.Z., 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PWN, Warszawa.

Stankowski W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Starkel L., 1977. Paleogeogtrafia holocenu. PWN, Warszawa.

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski, SGP, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.

Literatura szczegółowa dotycząca rzeźby poszczególnych regionów będzie podawana na bieżąco podczas kolejnych wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie paleogeografii obszaru Polski w kenozoiku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od schyłku pliocenu po czasy współczesne. Służy przedstawieniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do ukształtowania dzisiejszych krajobrazów i zadecydowały o ich zróżnicowaniu regionalnym i lokalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kolejnymi etapami kenozoicznego rozwoju krajobrazów Polski, głównie na przestrzeni plejstocenu i holocenu, w nawiązaniu do wcześniejszych okresów geologicznych. W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące paleogeografii i stratygrafii czwartorzędu Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i przestrzennego zróżnicowania procesów, jakie przyczyniły się do zachodzących w tym okresie przemian cech podłoża, rzeźby terenu, odwodnienia powierzchni i głównych zbiorowisk roślinnych. Treść wykładu obejmuje też szczegółowe omówienie rozwoju poglądów na temat prezentowanych zagadnień, a także zwrócenie uwagi na interdyscyplinarne metody badań czwartorzędowej ewolucji środowiska.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do kolejnych zajęć – 1 godz. tygodniowo; razem 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Łącznie – 55 godzin.

Literatura:

Opracowania ogólne:

Ber, A., Lindner, L., Marks, L., 2007. Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski. Przegląd Geologiczny, 55 (2), 115-118.

Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia. PWN, Warszawa.

Marks L., Ber A., Lindner L. (red), 2014. Zasady polskiej klasyfikacji I terminologii stratygraficznej czwartorzędu. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa.

Mojski J.E., 1993. Europa w Plejstocenie. PWN Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie Polskie w Czwartorzędzie - zarys monograficzny. PIG, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Różycki S.Z., 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PWN, Warszawa.

Stankowski W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Starkel L., 1977. Paleogeogtrafia holocenu. PWN, Warszawa.

Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008. Współczesne przemiany rzeźby Polski, SGP, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.

Literatura szczegółowa dotycząca rzeźby poszczególnych regionów będzie podawana na bieżąco podczas kolejnych wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.