Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EPR-KT
Kod Erasmus / ISCED: 11.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy programowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami programowania komputerowego wykorzystywanego w danych przestrzennych. Niniejsze zajęcia bazować będą na środowisku Python.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Elementy programowania mają za zadanie zapoznać studentów z podstawami programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawami tworzenia programów oraz ich aplikacji w środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej).

Przedmiot zaczyna się od wprowadzenia podstawowych pojęć oraz korzyści płynących z tworzenia własnych rozwiązań programistycznych. Podczas kolejny zajęć omawiane są funkcje, klasy i obiekty języka Python.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego zapoznania się z językiem Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym w najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS).

Pełny opis:

Elementy programowania jest to cykl 45 godzin zajęć, które mają za zadanie zapoznać uczestników zajęć z samodzielnym tworzeniem programów komputerowych przydatnych w codziennej pracy z danymi przestrzennymi.

Ćwiczenia są prowadzone w środowisku języka Python, który w sposób jasny pozwala na zapoznanie się z regułami tworzenia programów. W środowisku tym funkcjonuje wiele gotowych narzędzi do rozwiazywania konkretnych problemów. Dzięki prostocie i dużych możliwościach języka Python jest on coraz chętniej stosowanych przez środowiska akademickie i profesjonalne.

Najpopularniejsze programy komercyjne (ArcGIS) oraz open-sourcowe (QuantumGIS) do przetwarzania danych przestrzennych umożliwiają pełną integrację z funkcjami, programami i skryptami napisanymi w języku Python.

Znajomość technik programowania umożliwia tworzenie własnych implementacji nowo publikowanych algorytmów, między innymi z zakresu przetwarzania obrazów, co może znacząco ułatwiać proces obróbki, klasyfikacji, czy interpretacji danych teledetekcyjnych.

Celem przedmiotu jest uzmysłowienie studentom koncepcji programowania oraz przedstawienia jak w praktyczny sposób można korzystać z gotowych funkcji oprogramowania lub opracować własne funkcje.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wykonywania prac domowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

Liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

wykład: godziny zorganizowane 15 godzin, praca samodzielna studenta (przygotowanie do sprawdzianu) co najmniej 15 godzin,

ćwiczenia: godziny zorganizowane 45 godzin, godziny indywidualnych konsultacji (wg potrzeb studenta, do 10 godzin) praca samodzielna studenta (wykonanie ćwiczeń, przygotowanie do sprawdzianu) 30 godzin.

Razem - około 85 godzin

METODY NAUCZANIA

Metody podające: wykład, prezentacja

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty komputerowe, dyskusja, prezentacja

Literatura:

- „Zanurkuj w Pythonie” – 2012, Wikibooks users

Dowolne podręczniki z zakresu programowania w Pythonie np:

Python dla każdego. Podstawy programowania - Michael Dawson

Python : wprowadzenie - Mark Lutz, David Ascher

Poznaj Python w 24 godziny - Ivan Van Laningham

- Dokumentacja ArcPy i ArcGIS

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_K01

Efekty specjalościowe: S5_W08, S5_W09, S5_W10, S5_U01, S5_K01

WIEDZA:

- Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

- Rozumie podstawy działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

- Posługuje się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektówi gospodarczych.

Po zajęciach studenci:

- rozumieją znaczenie umiejętności programowania w życiu codziennym, pracy naukowej i zawodowej

- znają kluczowe zasady tworzenia programów i algorytmów

- potrafią napisać własne skrypty w języku Python

- wiedzą jak wykorzystać możliwości oprogramowania ArcGIS z poziomu skryptów Python

- potrafią przygotować własne proste implementacji algorytmów z zakresu telegeoinformatyki

- potrafią zaproponować rozwiązania programistyczne pomocne w realizacji projektów / pracy magisterskiej

- wiedzą w jaki sposób rozwijać oraz weryfikować poprawność pracy tworzonych przez siebie programów

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie sprawdziany oceniające stopień przyswojenia aktualnie omawianych zagadnień, prace domowe zadawane po zajęciach. Średnia ważona z powyższych ocen (przy założeniu, że wszystkie cząstkowe oceny są pozytywne) oraz ocena z pisemnego sprawdzianu końcowego posłużą do obliczenia końcowej oceny przedmiotu.

Wagi ocen: prace domowe (30%), kartkówki (30%), zaliczenie (40%).

Niezaliczone kartkówki można poprawiać w terminie dwóch tygodniu od momentu powrotu z nieobecności lub niezaliczenia kartkówki.

Niezaliczony sprawdzian zaliczeniowy można poprawić w terminie dwóch tygodni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Raczko
Prowadzący grup: Edwin Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Raczko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)