Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekstremalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EZP-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekstremalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia globalizacji) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek. Przedstawione zostaną typy groźnych zjawisk przyrodniczych (szczególnie abiotycznych), regiony zagrożone ich występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Studenci poznają najważniejsze źródła informacji na ten temat, jak również zakres znaczeniowy wybranych pojęć specjalistycznych, m.in. zagrożenie, klęska żywiołowa, ekstremalne zjawisko przyrodnicze, ryzyko katastrofy, podatność na zagrożenia. Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych.

Literatura:

McGuire B., Burton P., Kilburn Ch. and Willetts o. , 2004, World Atlas of Natural Hazards, Oxford University Press

Keller E.A., Vecchio D.E, Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes, Pearson, NJ

Lisowski A., 1996, Antropogeniczne uwarunkowania klęsk żywiołowych. Przegląd Geograficzny, t. LXVIII, z.1-2, str. 67-78

Plit F., 1980, Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczający rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykłady posuchy w strefie Sahelu, [w:] Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata. IGiPZ PAN, zeszyt 3

Rucińska D., 2012, Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wybrane artykuły naukowe i raporty (w języku polski i angielskim).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_U04, K_K01

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04, S2_U04, S2_K01

Wiedza: Student zna przestrzenną i czasową lokalizację zagrożeń naturalnych (abiotycznych i biotycznych) na świecie, różnice terminologiczne oraz znaczenie kluczowych pojęć specjalistycznych; współczesne koncepcje naukowe dotyczące redukcji ryzyka klęsk żywiołowych;

Umiejętności: student potrafi różnicować skutki ekstremalnych zjawisk w zależności od regionu świata oraz wskazać metody łagodzenia tych skutków; wymienia organizacje międzynarodowe działające na rzecz łagodzenia skutków i redukcji ryzyka oraz rozumie ich funkcjea, jak również organizacje krajowe; wymienia organizacje zajmujące się gromadzeniem danych o zagrożeniach naturalnych i klęskach żywiołowych.

Kompetencje: Student posiada świadomość zagrożeń naturalnych wystarczającą do podejmowania odpowiedzialnych działań w zakresie minimalizacji skutków groźnych zjawisk przyrodniczych, szczególnie zjawisk abiotycznych. Rozumie zasady redukcji ryzyka klęsk żywiołowych.

Postawa: Student wykazuje się zachowaniem etycznym wobec ludzi dotkniętych klęską żywiołową; jest gotowy do podejmowania działań prewencyjnych oraz pomocy ludziom stosując adekwatne narzędzia systemowe.

Nakład pracy studenta:

40 godz. w tym:

30 godz. wykładów,

9 godz. studiowania literatury, przygotowania do egzaminu;

1 godz. konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składać się będzie z 5 pytań. Zaliczenie od 60% Zrozumienie omawianych koncepcji i problemów oraz relacji przyroda - człowiek w kontekście ekstremalnych zjawisk przyrodniczych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom zagrożeń naturalnych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi oraz minimalizację skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek. Przedstawione zostaną: typy groźnych zjawisk przyrodniczych, regiony zagrożone ich występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Studenci poznają najważniejsze źródła informacji na ten temat, literaturę specjalistyczną (w języku angielskim, referują zdobytą wiedz), jak również zakres znaczeniowy wybranych pojęć specjalistycznych, m.in. zagrożenie, klęska żywiołowa, ekstremalne zjawisko przyrodnicze, ryzyko katastrofy, podatność na zagrożenia, redukcja ryzyka klęsk żywiołowych.

Literatura:

McGuire B., Burton P., Kilburn Ch. and Willetts o. , 2004, World Atlas of Natural Hazards, Oxford University Press

Keller E.A., Vecchio D.E, Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes, Pearson, NJ

Lisowski A., 1996, Antropogeniczne uwarunkowania klęsk żywiołowych. Przegląd Geograficzny, t. LXVIII, z.1-2, str. 67-78

Plit F., 1980, Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczający rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykłady posuchy w strefie Sahelu, [w:] Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata. IGiPZ PAN, zeszyt 3

Rucińska D., 2012, Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Rucinska, D., 2015, Spatial Distribution of Flood Risk and Quality of Spatial Management: Case Study in Odra Valley, Poland. Risk Analysis, 35: 241–251. doi: 10.1111/risa.12295 (online 2014)

Rucińska D., 2019, Teoretyczny aspekt klęski żywiołowej. Studium skutków wybranych zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Prace i Studia Geograficzne, 64.3: 49-67. [20 pkt. MNiSW].

​Rucińska D., 2019 (online, Nov 2018), Describing Storm Xaver in disaster terms. International Journal of Disaster Risk Reduction, 34: 147-153. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.012

Rucińska D., 2021, Redefinicja klęski żywiołowej i elementów ryzyka strat.

Konceptualizacja i dyskusja, (red.) Adam Bochentyn, Jakub H. Szlachetko, Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu. Instytut Metropolitalny. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego (w druku); ISBN 978-83-62198-27-6; ISBN 978-83-62198-28-3 (on-line).

Wybrane artykuły naukowe i raporty (w języku polski i angielskim) są podawane na zajęciach.

Uwagi:

Egzamin pisemny składać się będzie z 3 pytań. Zaliczenie od 60% poprawności (ocena dst.). Wymagane jest zrozumienie: omawianych koncepcji, definicji i problemów wynikających z relacji przyroda - człowiek w kontekście zagrożeń naturalnych; procesu działania instytucji i ludności związanego z klęską żywiołową oraz redukcji ryzyka tego typu katastrof.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom zagrożeń naturalnych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi oraz minimalizację skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek. Przedstawione zostaną: typy groźnych zjawisk przyrodniczych, regiony zagrożone ich występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Studenci poznają najważniejsze źródła informacji na ten temat, literaturę specjalistyczną (w języku angielskim, referują zdobytą wiedz), jak również zakres znaczeniowy wybranych pojęć specjalistycznych, m.in. zagrożenie, klęska żywiołowa, ekstremalne zjawisko przyrodnicze, ryzyko katastrofy, podatność na zagrożenia, redukcja ryzyka klęsk żywiołowych.

Literatura:

McGuire B., Burton P., Kilburn Ch. and Willetts o. , 2004, World Atlas of Natural Hazards, Oxford University Press

Keller E.A., Vecchio D.E, Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes, Pearson, NJ

Lisowski A., 1996, Antropogeniczne uwarunkowania klęsk żywiołowych. Przegląd Geograficzny, t. LXVIII, z.1-2, str. 67-78

Plit F., 1980, Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczający rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykłady posuchy w strefie Sahelu, [w:] Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata. IGiPZ PAN, zeszyt 3

Rucińska D., 2012, Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Rucinska, D., 2015, Spatial Distribution of Flood Risk and Quality of Spatial Management: Case Study in Odra Valley, Poland. Risk Analysis, 35: 241–251. doi: 10.1111/risa.12295 (online 2014)

Rucińska D., 2019, Teoretyczny aspekt klęski żywiołowej. Studium skutków wybranych zagrożeń naturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Prace i Studia Geograficzne, 64.3: 49-67. [20 pkt. MNiSW].

​Rucińska D., 2019 (online, Nov 2018), Describing Storm Xaver in disaster terms. International Journal of Disaster Risk Reduction, 34: 147-153. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.012

Rucińska D., 2021, Redefinicja klęski żywiołowej i elementów ryzyka strat.

Konceptualizacja i dyskusja, (red.) Adam Bochentyn, Jakub H. Szlachetko, Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu. Instytut Metropolitalny. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego (w druku); ISBN 978-83-62198-27-6; ISBN 978-83-62198-28-3 (on-line).

Wybrane artykuły naukowe i raporty (w języku polski i angielskim) są podawane na zajęciach.

Uwagi:

Egzamin pisemny składać się będzie z 3 pytań. Zaliczenie od 60% poprawności (ocena dst.). Wymagane jest zrozumienie: omawianych koncepcji, definicji i problemów wynikających z relacji przyroda - człowiek w kontekście zagrożeń naturalnych; procesu działania instytucji i ludności związanego z klęską żywiołową oraz redukcji ryzyka tego typu katastrof.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)