Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie dolin i renaturyzacja rzek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FDR-GK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie dolin i renaturyzacja rzek
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu geomorfologii, hydrologii i klimatologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykłady przedstawione będą: naturalne procesy kształtujące doliny oraz koryta rzek górskich i nizinnych; Omówione zostanie: znaczenie i funkcjonowanie równin zalewowych i dostawy materiału do koryta; cele i działania w renaturyzacji rzek oraz podstawy projektowania w renaturyzacji technicznej koryt małych cieków.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić i wyjaśnić, jak współczesne naturalne procesy rzeczne (ich dynamika, czas trwania) znajdują zastosowanie w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia są wprowadzeniem do zagadnień renaturyzacji i rewitalizacji. Omówione zostaną cele renaturyzacji, naturalność rzeki, przyczyny utraty naturalności, aspekty prawne przywracania naturalności rzek i dolin, przedsięwzięcia techniczne w procesie renaturyzacji, przykłady działań renaturyzacyjnych, schemat działania przy podjęciu inicjatywy renaturyzacji, stan przedsięwzięć z zakresu renaturyzacji rzek w Polsce.

Rodzaje umocnień i budowli biotechnicznych (faszyna, darnina, kołki i pale, kiszki, walce, płotki faszynowe, brzegosłony, maty wiklinowe) i hydrotechnicznych.

Hydrauliczne i geomorfologiczne skutki renaturyzacji rzek.

Przedsięwzięcia renaturyzacyjne – przykłady projektów i zrealizowanych inwestycji w kraju i na świecie.

1 ECTS – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach,

1 ECTS - wkład własny studenta, np.: zapoznanie z literaturą, przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji /referatu, przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie.

Literatura:

Żelazo J., Popek Z. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

Begemann W., Schiechtl H. M. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.

Bojarski A. i in . Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska. Departament Zasobów Wodnych, Warszawa 2005.

Jędryka E. Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14; K_K06, K_K08

Wiedza:

Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów dolin rzecznych oraz metod ich renaturyzacji.

Umiejętności:

Student umie rozpoznać skalę i przejawy degradacji systemów dolin rzecznych. Student potrafi ocenić uwarunkowania przyrodnicze doliny rzecznej i wykorzystać do renaturyzacji doliny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: Wykonanie projektu lub prezentacja przykładu rentauryzacji doliny rzecznej lub rzeki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)