Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie krajobrazu I (aspekt abiotyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FK1-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie krajobrazu I (aspekt abiotyczny)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe informacje z zakresu geomorfologii ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie funkcjonowania środowiska abiotycznego ze szczególnym uwzględnieniem procesów geomorfologicznych. Dynamika procesów fluwialnych, eolicznych, glacjalnych, litoralnych, stokowych i peryglacjalnych. Zapis procesów geomorfologicznych w rzeźbie i osadach.

Pełny opis:

Przebieg, dynamika i uwarunkowania procesów wietrzenia, erozji, transportu i depozycji; cechy osadów; typy rzeźby. Typy koryt rzecznych i ich funkcjonowanie; dynamika procesów eolicznych; typy akumulacji eolicznej; formy erozji wiatrowej; lessy i rzeźba lessowa; dynamika lodowców; erozja, transport i depozycja glacjalna; cechy glin jako wskaźnik ich genezy; strefa marginalna; środowisko wodnolodowcowe; glacjalne struktury deformacyjne; środowisko litoralne; dynamika brzegów morskich; typy wybrzeży; ruchy masowe i spływy błotno-gruzowe; natężenie spłukiwania; cechy osadów stokowych; środowisko peryglacjalne – procesy, formy i struktury.

Nakład pracy studenta - udział w zajęciach (30 godz) oraz praca własna obejmujaca zapoznanie się z literaturą i przygotowanie się do egzaminu

Literatura:

Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.

Benn, D.I., Evans, D.J.A., 1998. Glaciers and Glaciation. Arnold, London.

Charlton R., 2008, Fundamentals of fluvial geomorphology. Routledge Taylors &Fransis Group, London and New York.

French, H.M. 1996. The Periglacial Environment. Longman, Singapore.

Jahn, A. 1970. Zagadnienia strefy peryglacjalnej. PWN, Warszawa.

Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Livingstone I., Warren A. 1996. Aeolian Geomorphology. Longman.

Nowaczyk B. Wiek wydm w Polsce. Wyd. Naukowe UAM.

Pulina M., 1999. Kras. Formy i procesy. Wyd. UŚ, Katowice.

Pye K. 1987. Aeolian dust and dust deposits. Academic Press.

Pye K., Tsoar H. 1990. Aeolian Sand and Sand Dune. Unwin Hyman, London.

Selby M.J.,1993.Hillslope materials and processes. Oxford University Press, Oxford.

Seppällä M., 2004. Wind as a geomorphic agent in cold climates. Camridge University Press.

Teisseyre A.K., 1994, Spływ stokowy i współczesne osady deluwialne w lessowym rejonie Henrykowa na Dolnym Śląsku, Prace Geol.-Mineral. Uniw. Wrocławskiego 43.

Teysseyre K., 1991, Klasyfikacja koryt rzecznych w świetle geometrii hydraulicznej.

Washburn, A.L. 1973. Periglacial processes and environments. Arnold, London.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W10, K_W19, K_U01, K_U02, K_U10, K_K03, K_K04

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W13, S3_W14, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_K02, S3_K03

WIEDZA

1. Zna procesy rzeźbotwórcze typowe dla różnych typów krajobrazu;

2. Zna formy rzeźby terenu charakterystyczne dla środowiska eolicznego, glacjalnego, peryglacjalnego, fluwialnego, litoralnego i stokowego i procesy odpowiedzialne za ich powstanie;

3. Zna najważniejsze zagadnienia, którymi obecnie zajmują się poszczególne działy geomorfologii oraz znaczenie wpływu klimatu i antropopresji na dynamikę procesów rzeźbotwórczych;

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie wyjaśnić przyczyny występowania niektórych zjawisk obserwowanych w przyrodzie;

2. Umie przedstawić warunki występowania niektórych zjawisk w geomorfologii;

3. Umie zastosować metody pomiaru, wykorzystywanych w badaniach środowiska abiotycznego, uwzględniając specyfikę jego zróżnicowania

POSTAWY

1. Rozumie, jak ważnym jest poznanie mechanizmów działania poszczególnych procesów;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy ustny lub pisemny (do uzgodnienia z grupą)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)