Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie krajobrazu II (aspekt ekologiczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FK2-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie krajobrazu II (aspekt ekologiczny)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych składowych środowiska przyrodniczego (zagadnienia z gleboznawstwa i geografii gleb, hydrologii, klimatologii, geomorfologii, biogeografii).

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie krajobrazu, jako tworu dynamicznego, przekształcanego przez człowieka i podlegającego zmianom o charakterze cyklicznym i rozwojowym, a także zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań funkcjonowania krajobrazu.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z różnymi aspektami funkcjonowania krajobrazu. W ramach wykładu poruszane będą zagadnienia związane m.in. ze zmiennością krajobrazu (przyczyny, mechanizmy, podstawowe procesy), jego stabilnością, ewolucją oraz przekształceniami antropogenicznymi a także sposobami ochrony funkcjonowania krajobrazu. Omówione zostaną również wybrane modele oraz metody badania funkcjonowania krajobrazu. Podczas ćwiczeń studenci poznają w praktyce różne aspekty funkcjonowania krajobrazu na przykładzie rezerwatu Las Bielański. W ramach ćwiczeń przewidziane jest kilkugodzinne wyjście w teren oraz wykonanie opracowania kameralnego.

Nakład pracy studenta:

30h - obecność na zajęciach (wykład, ćwiczenia)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i egzaminu)

45h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

Pietrzak M. Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, PWSZ w Lesznie, 2010

Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon. Praca zbiorowa pod red. E. Malinowskiej, W. Lewandowskiego i A. Harasimiuka, Wyd. Wydz. Geogr. i St. Reg. UW, 2004.

Chmielewski T.J. Systemy krajobrazowe, Struktura – funkcjonowanie – planowanie. PWN, Warszawa 2012

Andrzejewski R 1978 Ssaki Lasu Bielańskiego "Kronika Warszawy" 1: 83-90

Baum T., P. Trojan (red.) 1982. Las Bielański w Warszawie. Rezerwat przyrody. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Brykowska M., 1982, Kościół Kamedułów na Bielanach, Warszawa

Chojnacki J. M., Mróz W. J. 1984 Wpływ antropogennych zmian stosunków wodnych na roślinność rezerwatu Las Bielański w Warszawie Wiadomości Ekologiczne 30: 167-192

Chromy M., T. Mazgajski, F. Podlacha, Ł. Rejt. 2001 Stan i zmiany awifauny rezerwatu "Las Bielański" w Warszawie Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20: 27-41

Gazda A., Miścicki S., 2012, Przekształcanie drzewostanów robiniowych w rezerwacie przyrody – koncepcja i realizacja, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 33 (4): 74-80

Kobendza R., 1932, Bielany pod Warszawą i konieczność ich ochrony, Warszawa.

Krogulec E., Mikołajków J., Jóźwiak K.,2005, Badania monitoringowe wód podziemnych obszarów chronionych o różnym poziomie antropopresji, Przegląd Geologiczny 53 (6): 522-526

Luniak M. 1982 Ptaki rezerwatu Las Bielański w Warszawie Ochrona Przyrody 44: 219-243

Luniak M. 1990 Środowisko przyrodnicze Warszawy: Badania przyrodnicze w Lesie Bielańskim Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Luniak M. 1991 Awifauna Lasu Bielańskiego w Warszawie 15 lat po ustanowieniu rezerwatu Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10: 167-181

Luniak M. 2007 Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego Warszawa, manuskrypt

Matuszkiewicz J.M. 2005 Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowakowski E 2008 Ocena stanu zachowania populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo L.) w rez. "Las Bielański w Warszawie" Warszawa, manuskrypt

Stachowiak M., E. Nowakowski 2007 Inwentaryzacja stanowisk kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo L.; Coleoptera, Cerambycidae) oraz wytyczne do jego ochrony na terenie miasta stołecznego Warszawy wraz z propozycją działań ochronnych dla pozostałej części województwa mazowieckiego Raport z realizacji umowy o dzieło WOA.III 1142-18/2007, Bydgoszcz - Warszawa, manuskrypt

Solińska-Górnicka B., Namura-Ochalska A., Symonides E. 1997. Long term dynamics of a relict ancient forest in an urban area. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 42: 423-474.

Solińska-Górnicka B., Sudnik-Wójcikowska B., b.d.w., Rezerwat przyrody „Las Bielański” w Warszawie Ścieżka przyrodnicza, Zarząd Oczyszczania Miasta, Dział Lasów, Wyd. Akcydensowe, Warszawa

Standardowy Formularz Danych obiektu Natura 2000 PLH140041 „Las Bielański”

Zaręba R., 1958, Wiek dębów bielańskich w Warszawie, Rocz. Sekcji Dendrol., 12: 179-183. Sod., Sum. The age of the Oaks at Bielany near Warsaw. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 11. Zeszyt 4 (23) / 2009

Zdanowicz E. Skłodowski J. 2013, Ocena zmian w środowisku wokół szlaków rekreacyjnych na przykładzie rezerwatu Las Bielański w Warszawie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R.15. Zeszyt 37 (4)

Zieliński J. i in. 2003 Bielany – przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany, Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r., w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”. publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 8575

Uzasadnienie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 8575

http://www.lasbielanski.waw.pl/

http://www.bielanski.republika.pl/

http://www.zm.org.pl/?t=las_bielanski

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. K_W02 Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. K_W05 Zna koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

3. K_W06 Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

4. K_W10 Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych

5. K_W14 Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

1. K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. K_U03 Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych

3. K_U04 Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym

4. K_U05 Umie zaplanować i przeprowadzić badania

5. K_U07 Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

6. K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania pisemnych prac na podstawie literatury i/lub własnych badań

7. K_U12 Posługuje się szczegółową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. K_K05 Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

2. K_K07 Ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. zna główne koncepcje, kierunki i osiągnięcia badawcze współczesnej geoekologii, służące poznaniu i wyjaśnieniu zróżnicowanie procesów funkcjonowania krajobrazu,

2. zna główne procesy funkcjonowania krajobrazu, ich uwarunkowania i specyfikę,

3. charakteryzuje wpływ działalności antropogenicznej na procesy funkcjonowania krajobrazu i wynikające stąd konflikty funkcjonalno-przestrzenne

4. zna wybrane wskaźniki oraz metody badania funkcjonowania krajobrazu, metody analizy przestrzennej oraz metody jakościowe

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze w kategoriach złożonego systemu wzajemnie powiązanych komponentów, modyfikowanego przez działalność człowieka.

2. potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze dla określenia wybranych aspektów stanu krajobrazu, jego przekształceń antropogenicznych oraz funkcjonowania,

3. potrafi wykorzystać narzędzia GIS do wykonania wybranych analiz krajobrazowych,

4. potrafi wskazać kierunki użytkowania terenu właściwe z punktu widzenia wykorzystania potencjału krajobrazu a zwłaszcza jego zasobów biotycznych.

5. umie pozyskać wybrane informacje dotyczące środowiska przyrodniczego danego obszaru

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. docenia wartość krajobrazu oraz wagę jego właściwego kształtowania przez człowieka,

2. ma świadomość odpowiedzialności człowieka za stan krajobrazu i zauważa przejawy jego prawidłowego i nieprawidłowego wykorzystywania,

3. rozumie wagę postrzegania krajobrazu w sposób kompleksowy i rolę ekologa krajobrazu w ocenach krajobrazu, jego kształtowaniu i ochronie.

4. jest świadomy złożoności powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami ekosystemów i wagi ich zrozumienia oraz ochrony

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wykładów - test, pytania zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obowiązkowej obecności na zajęciach, bieżącego przygotowania do zajęć, aktywności (uczestnictwa w dyskusji) oraz ocen uzyskanych z referatów i innych prac wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu.

Egzamin z wykładu, zaliczenie ćwiczeń na ocenę

Ocena końcowa: 50% wykład, 50% ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.