Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geochemia krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GCH-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geochemia krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza na temat procesów (geologicznych, biologicznych, hydrologicznych, glebowych) przebiegających na i przy powierzchni Ziemi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie prawidłowości migracji pierwiastków chemicznych w różnych krajobrazach Ziemi. W trakcie ćwiczeń student nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz laboratoryjnych substancji organicznej oraz wody. Uczy się interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić następujące zagadnienia: skład chemiczny „sfer” Ziemi, migracja pierwiastków chemicznych, bariery krajobrazowo-geochemiczne. Omówione będą krajobrazy geochemiczne – klasyfikacje i charakterystyka wybranych typów krajobrazów Polski i świata.

Ćwiczenia poświęcone są określaniu chemiczno-mineralogicznych cech skał i zwietrzelin oraz podstawowych cech substancji organicznej, chemizmu wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych, metodom opracowań wyników badań wód, skał i roślin.

Nakład pracy studenta:

45h - obecność na zajęciach (15 h wykład, 30 h ćwiczenia)

25h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczeń, przygotowanie pisemnych i/lub ustnych prac cząstkowych dot. interpretacji uzyskanych wyników)

70h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Pokojska U., Bednarek R., 2012, Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.

Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickells T.D., P.S. Liss, 2000, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Dojlido J., 1987, Chemia wody, Arkady, Warszawa

O’Neill P., 1997, Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław

Polański A., 1986, Geochemia ogólna i organiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Migaszewski Z. M., Gałuszka A., 2007, Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Perelman A.I., 1971, Geochemia krajobrazu. PWN Warszawa

Waleńczak Z. 1987, Geochemia organiczna. Wyd. Geol. Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W10, K_W11, K_W14, K_W19, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U11, K_U13, K_K04, K_K01, K_K05

Efekty specjalnościowe: S3_W06, S3_W13, S3_W14, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U06, S3_U07, S3_U09, S3_U11, S3_U13, S3_K01, S3_K03, S3_K05

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. Zna koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

3. Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

4. Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych

5. Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym

3. Umie zaplanować i przeprowadzić badania

4. Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

5. Posługuje się szczegółową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację pododjętych prac i zobowiązań

2. Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1.opisuje zagadnienia, którymi zajmuje się geochemia krajobrazu;

2.wyjaśnia procesy sterujące obiegiem pierwiastków w środowisku;

3.opisuje podstawowe strumienie materii i energii w środowisku;

4.charakteryzuje skład chemiczny sfer krajobrazowych

5.zna klasyfikację geochemiczną krajobrazów przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI

1. stosuje podstawowe metody badawcze w geochemii krajobrazu;

2. analizuje, wyjaśnia i interpretuje wyniki oznaczeń chemicznych

3. wyjaśnia przyczyny niektórych procesów geochemicznych zachodzących w środowisku

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość odpowiedzialności badacza za rzetelność wyników badań

2. ponosi odpowiedzialność za rezultaty pracy grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: Ustne zaliczenie lub pisemne (forma ustalona ze studentami na początku zajęć). Obecność nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności na zajęciach (dwie obecności dopuszczalne; w przypadku dodatkowych zwolnień lekarskich, ogólna suma nieobecności nie może przekraczać 50%), bieżącego przygotowania do ćwiczeń, wykonania analiz, ocen cząstkowych z pisemnej i/lub ustnej interpretacji wyników analiz.

Ocena końcowa: średnia ocen z wykładu i ćwiczeń. Obie oceny muszą być pozytywne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)