Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geochemia krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GCH-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geochemia krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza na temat procesów przebiegających w i na powierzchni Ziemi, skał i minerałów, prawidłowości cyklu hydrologicznego, prawidłowości powstawania gleb i ich cech chemicznych i fizycznych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie prawidłowości migracji pierwiastków chemicznych w różnych krajobrazach Ziemi. W trakcie ćwiczeń student nabywa umiejętności wykonania podstawowych analiz laboratoryjnych substancji organicznej oraz wody. Uczy się interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić następujące zagadnienia: skład chemiczny „sfer” Ziemi, migracja pierwiastków chemicznych, bariery krajobrazowo-geochemiczne. Omówione będą krajobrazy geochemiczne – klasyfikacje i charakterystyka wybranych typów krajobrazów Polski i świata.

Ćwiczenia poświęcone są określaniu chemiczno-mineralogicznych cech skał i zwietrzelin oraz podstawowych cech substancji organicznej, chemizmu wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych, metodom opracowań wyników badań wód, skał i roślin.

Nakład pracy studenta:

45h - obecność na zajęciach (15 h wykład, 30 h ćwiczenia)

20h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczeń)

65h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Pokojska U., Bednarek R., 2012, Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.

Andrews J.E., Brimblecombe P., Jickells T.D., P.S. Liss, 2000, Wprowadzenie do chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Dojlido J., 1987, Chemia wody, Arkady, Warszawa

O’Neill P., 1997, Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław

Polański A., 1986, Geochemia ogólna i organiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Migaszewski Z. M., Gałuszka A., 2007, Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Perelman A.I., 1971, Geochemia krajobrazu. PWN Warszawa

Waleńczak Z. 1987, Geochemia organiczna. Wyd. Geol. Warszawa

Efekty uczenia się:

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. K_W02 Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. K_W05 Zna koncepcje wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

3. K_W06 Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

4. K_W10 Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych

5. K_W14 Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

1. K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. K_U04 Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym

3. K_U05 Umie zaplanować i przeprowadzić badania

4. K_U07 Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

5. K_U12 Posługuje się szczegółową terminologią w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. K_K03 Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań

2. K_K05 Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. opisuje zagadnienia, którymi zajmuje się geochemia krajobrazu;

2. wyjaśnia procesy sterujące obiegiem pierwiastków w środowisku;

3. opisuje podstawowe strumienie materii i energii w środowisku;

4. charakteryzuje skład chemiczny sfer krajobrazowych

5. zna klasyfikację geochemiczną krajobrazów przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI

1. stosuje podstawowe metody badawcze w geochemii krajobrazu;

2. analizuje, wyjaśnia i interpretuje wyniki oznaczeń chemicznych

3. wyjaśnia przyczyny niektórych procesów geochemicznych zachodzących w środowisku

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość odpowiedzialności badacza za rzetelność wyników badań

2. ponosi odpowiedzialność za rezultaty pracy grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: Ustne zaliczenie lub test (forma ustalona ze studentami na początku zajęć). Obecność nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności na zajęciach (dwie obecności dopuszczalne; w przypadku dodatkowych zwolnień lekarskich, ogólna suma nieobecności nie może przekraczać 50%), bieżącego przygotowania do ćwiczeń, wykonania analiz, ocen cząstkowych z pisemnej interpretacji wyników analiz oraz dwóch kolokwiów.

Ocena końcowa: średnia ocen z wykładu i ćwiczeń. Obie oceny muszą być pozytywne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.