Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Georóżnorodność i geozagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GEG-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Georóżnorodność i geozagrożenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólne rozumienie procesów fizycznych kształtujących powierzchnię litosfery.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi oraz poznaniu przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Pełny opis:

Omówienie wybranych aspektów zróżnicowania środowiska abiotycznego. Dziedzictwo geologiczne i jego znaczenie dla społeczeństwa. Zmiany w litosferze i rzeźbie terenu wynikające z naturalnych zagrożeń i antropogenicznych. Przejawy geozagrożeń: grawitacyjne ruchy masowe, powodzie i podtopienia, erozja gleby, abrazja i inne procesy brzegów morskich, neotektonika i wstrząsy sejsmiczne. Rozpoznanie przestrzennego rozmieszczenia i zróżnicowania występowania oraz skutków geozagrożeń. Rola człowieka w intensyfikacji geozagrożeń (budownictwo, eksploatacja kopalin, wylesienie). Rozpoznawanie i monitorowanie wybranych geozagrożeń, podstawy sporządzania dokumentacji terenowej, wykorzystania materiałów kartograficznych, teledetcyjnych i NMT. Projekty wchodzące w skład programu badań geozagrożeń w Polsce.

Nakład pracy studenta - udział w zajeciach (45 godz.) oraz praca własna studenta obejmujaca zapoznanie się z literaturą, wykonanie ćwiczeń w postaci merytorycznego i graficznego przedstawienia wybranego problemu/ zagadnienia, przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Graniczny, M. & Mizerski, W., 2009. Katastrofy przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biuletyn PIG t.425, str. 21-28.

Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z., 2008. Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000. PIG-PIB. Warszawa, s.104

Ozimkowski w., Rubinkiewicz J., Śmigielski M., Konon A., 2010, Metodyka prac analitycznych i kartograficznych w problematyce osuwisk karpackich w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s.74

Pawłowska K., Słysz K., 2002, Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Poradnik metodyczny, Instytut. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej.,

Radecki-Pawlik A., 2011, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wyd. Uniw. Rolniczego, Kraków, s.288.

Krzemień K., 1999 (red.), River Chnnels. Pattern, structure and dynamics. Prace i Studia geograficzne UJ, 104, 1-139.

Wysokiński L., 2011, Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Instytut Techniki Budowla-nej, Warszawa , s. 148 (wybrane zagadnienia).

Zuchiewicz W., 2000. Mapy 1:5 000 000: Współczesne ruchy tektoniczne, Ruchy tektoniczne w czwartorzędzie I, Ruchy tektotoniczne w czwartorzędzie II, Jednostki neotektoniczno-strukturalne. W: Atlas Polski. Encyklopedia geograficzna świata , XI. Wyd. Opres, Kraków.

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T., 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Kraków: IGiGP UJ. s. 143

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U10, K_K05, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W08, S3_W09, S3_U01, S3_U02, S3_U05, S3_U07, S3_U08, S3_K04, S3_K05, S3_K07

Wiedza: Student zna różnorodność środowiska abiotycznego i przyczyny jego zmian. Zna rozkład przestrzenny geomorfologicznych zjawisk o dużej dynamice, przyczyny ich występowania i skutki oraz sposoby przeciwdziałania. Zna społeczne aspekty geozagrożeń.

Umiejętności: Potrafi rozpoznawać zagrożenia naturalne oraz antropogeniczne. Umie analizować dokumentację terenową oraz prowadzić badania metodami terenowymi i kameralnymi ruchów masowych, podtopień i powodzi i in. geozagrożeń.

Kompetencje: Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa geologicznego. Rozumie uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne geozagrożeń. Rozumie potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom.

Nakład pracy studenta:

Studia literaturowe – 30 godzin

Udział w wykładzie - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Wykonanie ćwiczeń projektowych - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia wykładu – 30 godzin

Łącznie – 135 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają ćwiczenia i zaliczenie wykładów (ustne lub pisemne do uzgodnienia z grupą studentów). Zaliczenie uzyskuje się od progu 60% poprawnie wykonanych projektów i odpowiedzi.

Na podstawie wykonanych projektów i pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski, Ewa Smolska
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski, Ewa Smolska
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.