Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna a problemy globalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GEG-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna a problemy globalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W założeniu studenci mają przypomnieć sobie poznane wcześniej kategorie ekonomiczne. Na tej bazie poznać i zanalizować podstawowe przemiany gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata z perspektywy gospodarki globalnej. Szczególny nacisk postawiony zostanie na zrozumienie pozytywnych i negatywnych obliczy globalizacji w odniesieniu do krajów rozwijających się, w zależności od stopnia ich dotychczasowego rozwoju. Omawiane będą zagadnienia związane z gospodarką człowieka, ograniczeniami przyrodniczymi, barierami społeczno-kulturowymi oraz problemami urbanizacyjnymi wybranych miast.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, rozwój przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na świecie, od teorii modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, społecznych, technologicznych, politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Proces globalizacji; scenariusze rozwoju; miary oraz wskaźniki globalizacji, strategie rozwoju, elementy dokumentu strategicznego, po co jest tworzony dokument strategiczny.

2. Teorie rozwoju przestrzennego (od modernizacji, przez teorie zależności po wizje rozwoju alternatywnego, wartościowanie globalizacji). Teorie Von Thunena, Webera, path dependency, cykl życia produktu, modele związane z rozwojem przestrzennym - Model Burgessa, Hoyta, Manna, Ullmana i Harrisa.

3. Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jako dynamizacja rozwoju w krajach rozwijających się.

4. Wyzwania rozwoju gospodarczego w krajach biednych.

5. Edukacja a rozwój w dobie globalizacji; gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność, rodzaje innowacyjności.

6. Rynek pracy w zglobalizowanej gospodarce, praca zdalna, rozwiązania innowacyjne a bezrobocie, praca gwarantowana a dochód podstawowy.

7. Korporacje transnarodowe, fundusze na badania i rozwój.

8. Nowe trendy w turystyce zglobalizowanej, wpływ COVID-19 na sektor turystyczny w Polsce i na świecie.

9. Klastering, przykłady klastrów, przemysł nowoczesnych technologii, grona przemysłowe.

10. Koncepcje w ekonomii mające szerokie zastosowanie w geografii ekonomicznej (Paradoks Veblena, pardoks Giffena, Paradoks spekulacyjny, krzywa renty gruntowej, krzywa Laffera)

Zajęcia 30 godz. za 2 ECTS

- 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w wykładach,

- 1 ECTS (30 godz.) - wkład własny studenta: 10 godz. zapoznanie z literatura, 20 godz. , - przygotowanie się do zaliczenia pisemnego na podstawie treści z wykładów.

Ćwiczenia do przedmiotu - 15 godz. za 1 ECTS

- 1 ECTS (15 godz.) – 15 godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w ćwiczeniach, 10 godz. - praca własna, przygotowanie referatu na zaliczenie.

Literatura:

Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.

Kuciński K., (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.

Kuciński K. (red.), 2013, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Samuelson P., Nordhaus W., 2004, Ekonomia, t. 2 , wydanie II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W10, K_W15, K_W16, K_U07, K_U08, K_K06

Efekty specjalnościowe: S2_W10, S2_W16, S2_U07, S2_U08, S2_K06

1. w zakresie wiedzy:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową odnoszącą się do wpływu globalizacji na gospodarkę krajów świata w kontekście zachowań człowieka mieszkającego w różnych kręgach kulturowych

- potrafi nazwać i scharakteryzować najbardziej charakterystyczne zjawiska gospodarcze w Polsce i na świecie

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań przyrodniczych i poza przyrodniczych zróżnicowanego rozwoju gospodarczego państw świata

- ma świadomość różnorodności zagrożeń globalnych dla ludzi i gospodarki i w konsekwencji ich wpływu na sytuację społeczno- polityczną państw świata

- potrafi wskazać źródła różnic w poziomie życia mieszkańców różnych krajów świata

- zna i rozumie statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań, znaczenie zasad ekonomii w gospodarowaniu środowiskiem,

- zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania środowiska i zagospodarowania przestrzeni,

2. w zakresie umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii i geografii gospodarczej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

- umie porównać i dostrzec zależności między retoryką mediów na tematy dotyczące gospodarki a współczesnymi trendami w rozwoju świata

- potrafi wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu geografii gospodarczej w typowych sytuacjach profesjonalnych

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki globalizacji z uwzględnieniem metod naukowych

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość odmienności kulturowej państw świata i jej źródeł religijnych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia różnych koncepcji gospodarczych mieszkańców współczesnego świata,

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu w zakresie poszukiwania najskuteczniejszych i najtańszych metod zapobiegania negatywnym skutkom globalizacji,

- jest gotów do działa na rzecz udostępniania i promowania wiedzy z zakresu geografii gospodarczej, a szczególnie nierówności rozwoju gospodarczego,

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia. Część ćwiczeń będzie miała charakter dyskusji panelowych w grupach oraz prezentacji wybranej specjalnej strefy ekonomicznej w krajach rozwijających się bądź prezentacji strategii rozwoju turystyki dla wybranego obszaru (prezentacja na ocenę).

Wymagana obecność na ćwiczeniach.

Ocena z ćwiczeń: (70% ocena z prezentacji, 30% aktywność na zajęciach)

Możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Egzamin kończący wykład - forma pisemna. Podejście do egzaminu możliwe po zaliczeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)