Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna a problemy globalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GEG-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna a problemy globalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W założeniu studenci mają przypomnieć sobie poznane wcześniej kategorie ekonomiczne. Na tej bazie poznać i zanalizować podstawowe przemiany gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata z perspektywy gospodarki globalnej. Szczególny nacisk postawiony zostanie na zrozumienie pozytywnych i negatywnych obliczy globalizacji w odniesieniu do krajów rozwijających się, w zależności od stopnia ich dotychczasowego rozwoju. Omawiane będą zagadnienia związane z gospodarką człowieka, ograniczeniami przyrodniczymi, barierami społeczno-kulturowymi.


Zajęcia w formie zdalnej.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, rozwój przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na świecie, od teorii modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, społecznych, technologicznych, politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Proces globalizacji; scenariusze rozwoju; miary oraz wskaźniki globalizacji.

2. Teorie rozwoju przestrzennego (od modernizacji, przez teorie zależności po wizje rozwoju alternatywnego, wartościowanie globalizacji).

3. Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jako dynamizacja rozwoju w krajach rozwijających się.

4. Wyzwania rozwoju gospodarczego w krajach biednych. Modele rozwoju gospodarczego.

5. Edukacja a rozwój w dobie globalizacji; gospodarka oparta na wiedzy.

6. Rynek pracy w zglobalizowanej gospodarce, praca zdalna, rozwiązania innowacyjne a bezrobocie, praca gwarantowana a dochód podstawowy.

7. Korporacje transnarodowe, fundusze na badania i rozwój.

8. Nowe trendy w turystyce zglobalizowanej.

9. Klastering, przemysł nowoczesnych technologii, grona przemysłowe.

Literatura:

Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa.

Kuciński K., (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa

Kuciński K. (red.), 2013, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Samuelson P., Nordhaus W., 2004, Ekonomia, t. 2 , wydanie II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W10, K_W15, K_W16, K_U07, K_U08, K_K06

Efekty specjalnościowe: S2_W10, S2_W16, S2_U07, S2_U08, S2_K06

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową odnoszącą się do wpływu globalizacji na gospodarkę krajów świata w kontekście zachowań człowieka mieszkającego w różnych kręgach kulturowych

potrafi nazwać i scharakteryzować najbardziej charakterystyczne zjawiska gospodarcze w Polsce i na świecie

ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań przyrodniczych i poza przyrodniczych zróżnicowanego rozwoju gospodarczego państw świata

ma świadomość różnorodności zagrożeń globalnych dla ludzi i gospodarki i w konsekwencji ich wpływu na sytuację społeczno- polityczną państw świata

potrafi wskazać źródła różnic w poziomie życia mieszkańców różnych krajów świata

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii i geografii gospodarczej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

umie porównać i dostrzec zależności między retoryką mediów na tematy dotyczące gospodarki a współczesnymi trendami w rozwoju świata

potrafi zastosować wiedzę z zakresu geografii gospodarczej w typowych sytuacjach profesjonalnych

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki globalizacji z uwzględnieniem metod naukowych

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

ma świadomość odmienności kulturowej państw świata i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia różnych koncepcji gospodarczych mieszkańców współczesnego świata

widzi potrzebę prowadzenia dialogu w zakresie poszukiwania najskuteczniejszych i najtańszych metod zapobiegania negatywnym skutkom globalizacji

działa na rzecz udostępniania i promowania wiedzy z zakresu geografii gospodarczej, a szczególnie nierówności rozwoju gospodarczego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia. Część ćwiczeń będzie miała charakter dyskusji panelowych

Wymagana obecność na ćwiczeniach.

Możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Egzamin kończący wykład - forma pisemna. Podejście do egzaminu możliwe po zaliczeniu ćwiczeń.

zaliczenie w formie zdalnej

Możliwe dwie nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.