Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gruntoznawstwo z elementami sedymentologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GES-GK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gruntoznawstwo z elementami sedymentologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

podstawy geologii i geomorfologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rodzaje gruntów i metody określania ich podstawowych cech, struktury sedymentacyjne i postsedymentacujne, wskaźniki sedymentologiczne i ich znaczenie interpretacyjne.

Pełny opis:

Omówienie rodzajów gruntów i ich głównych właściwości. Wybrane metody badań gruntów (oznaczanie objętości gęstościowej, uziarnienie, zawarość materii organiczne, wilgotności, porowatości itp). Klasyfikacje gruntów. Cechy teksturalne i strukturalne osadów. Struktury postsedymentacyjne. Typy warstwowania. Wybrane metody badań osadów czwartorzędowych i ich interpretacja.

Nakład pracy studenta - udział w zajęciach (15 godz.) oraz praca własna obejmujaca zapoznanie się z literaturą, przygotowanie pracy na wybrany temat.

Literatura:

Mycielska-Dowgiałło E, Rutkowski J., 1995 (red.), Badania osadów czwartorzędowych, wyd. WGSR UW, Warszawa,

Mycielska-Dowgiałło E., 1998 (red.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne i ich wartość interpretacyjna, Wyd. WGSR UW, Warszawa,

Myślińska E., 2001, Laboratoryjne badania gruntów, wyd. 3, uzupełnione, Wyd. Nauk. PWN

Zieliński T., Pisarska-Jamroży M., 2012, Jakie cechy litologiczne warto kodować, a jakie nie? Przegląd Geologiczny 60: 387-397

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student zna rodzaje gruntów

2. Zna podstawowe właściwości gruntów

3. Zna metody badań gruntów

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie zastosować klasyfikacje gruntów

2. Umie zastosować podstawowe metody pomiaru, wykorzystywane w badaniach gruntu

POSTAWY

1. Rozumie znaczenie cech gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym terenu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i praca pisemna (esej) na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Obecność na wykładach oraz praca pisemna na wybrane zagadnienie z zakresu tematów omawianych na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Obecność na wykładach oraz praca pisemna na wybrane zagadnienie z zakresu tematów omawianych na wykładach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)