Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GMI-GSEM Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia kierunek Geografia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z teorią geografii miast i opanowanie umiejetności oceny struktur miejskich z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu są podstawowe teorie i koncepcje badawcze wykorzystywane w geografii miast i studiach miejskich, procesy warunkujące rozwój współczesnych miast, ich formy przestrzenne, gospodarkę, struktury społeczne, ustrój oraz procesy planowania rozwoju.

Pełny opis:

Treścią wykładu są następujące zagadnienia: miasto jako przedmiot badań interdyscyplinarnych; podejścia badawcze do studiów miejskich; procesy urbanizacji oraz forma i struktura przestrzenna obszarów miejskich; nowa gospodarka miejska, miasta kreatywne i miasta zanikające, kreatorzy miasta, miasto a otoczenie (powiązania lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe); społeczeństwo miejskie, rynek mieszkaniowy, polaryzacja i segregacja społeczna, społeczności lokalne i ich tożsamość, konflikty społeczno-przestrzenne, gentryfikacja; miasto jako zorganizowana struktura społeczno-polityczna, współrządzenie miastem; planowanie rozwoju miast i zagospodarowanie przestrzenne, rozwój zrównoważony, smart growth, nowy urbanizm.

Literatura:

Hall T,,.Barrett H., 2012, Urban Geography, Routledge, London.

Jałowiecki B., Szczepański M., 2005, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, WN PWN, Warszawa.

Knox P., Pinch S., 2006, Urban social geography, Pearson Education Ltd, Harlow.

Liszewski S. (red.) 2011, Geografia urbanistyczna, WN PWN, Warszawa.

Paddison R. (red.) 2001, Handbook of Urban Studies, Sage, London.

Słodczyk J. 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, UO, Opole.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje wyjaśniające kształtowanie formy przestrzennej, struktury gospodarczej i społecznej miasta oraz formy ustroju miasta i koncepcje planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi dotrzeć do odpowiedniej literatury przedmiotu i wykorzystać wiedzę teoretyczną do wskazania uwarunkowań i skutków procesów rozwoju dowolnego miasta oraz ocenić przydatność tej wiedzy .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: umie ocenić znaczenie struktur przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, polityczno-administracyjnych miasta dla jakości życia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

Egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.