Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia regionalna obszarów umiarkowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GOU-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna obszarów umiarkowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość współczesnych procesów społecznych i gospodarczych świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie problematyki geografii regionalnej obszarów umiarkowanych.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Strefa umiarkowanych szerokości na świecie. Ich rozmieszczenie oraz charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-ekonomiczna.

2. Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego Europy/Angloameryki (Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady).

3. Regionalizacje Europy/Angloameryki, w tym regionalizacja kulturowa Europy (Ostergren, Le Bossé, 2011).

4. Zagadnienia regionalne związane ze strefą umiarkowanych szerokości w:

a) Azji (Chiny, Liban, republiki środkowoazjatyckie, Rosja);

b) Afryki Południowej;

c) Angloameryki;

5. Obszary peryferyjne Europy (Azory).

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Relacje człowiek-środowisko w Europie (Holandia, Słowenia).

2. Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-kulturowe występowania ognisk chorobowych (Rosja).

3. Percepcja Europy wśród mieszkańców tego kontynentu i reszty świata.

4. Zróżnicowanie regionalne a poglądy i postawy Europejczyków.

Studenci:

- przeprowadzą analizę map tematycznych i mentalnych,

- powtórzą znajomość obiektów fizycznogeograficznych;

- dokonają analizy artykułów naukowych i raportów (w języku polskim i

angielskim);

- przeprowadzą dyskusję nad istotnymi problemami obszarów umiarkowanych;

- przedstawią prezentację multimedialną dotyczącą wybranego zagadnienia w

zakresie poruszanej tematyki (do ustalenia z prowadzącym ćwiczenia).

Nakład pracy studenta:

Wykład 30 godzin

Ćwiczenia 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godzin

Razem 75 godzin

Literatura:

1. Babiński G. , 1998, Europa państw- Europa narodów.

2. Fouberg E.H., Moseley W.G., 2015, Understanding World Regional Geography, Wiley, Hoboken, New Jersey.

3. Hobbs J.J., 2016, Fundamentals of world regional geography, Brooks Cole, b.d.

4. Kostrowicki A.S., 1999, Geografia biosfery : biogeografia dynamiczna lądów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Mollat du Jourdin M., 1995, Europa i morze, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.

8. Ostergren R.C., Le Bossé M., 2011, The Europeans: a geography of people, culture and environment, The Guilford , New York/London.

9. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 1. Europa, Azja, Afryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

10. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 2. Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

11. De Blij H.J., Muller P.O., 1994, Geography: Realms, Regions, and Concepts, 7th ed. Wiley&Sons, Inc. New York

12. Hudson J.C., 2002, Across this land: a regional geography of United States and Canada, JHU Press.

Literatura uzupełniająca:

Boesch H., 1961, USA. Opanowanie kontynentu. PWN

McCarthy, T. & Rubidge, B. 2005. The Story of Earth & Life. A Southern African Perspective on a 4.6-Billion-Year Journey.: 334 pp. Cape Town: Struik Publishers/Johnnic Publishing Group).

R. Cosi, R. Whitaker, 2010, Republika Południowej Afryki. National Geographic. Przewodnik. Wyd. G+J RBA

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W12, K_U04, K_U08, K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04, S2_U04, S2_U08, S2_K05

Student:

WIEDZA:

- rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery;

- rozumie i charakteryzuje złożone procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych;

- zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo;

- zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi;

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności;

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi na różnych obszarach;

- potrafi prognozować zmiany procesów społeczno-przestrzennych;

- posiada umiejętność przygotowywania pisemnych prac na podstawie literatury i/lub własnych badań.

- posługuje się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+.

POSTAWY:

- rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności;

- wykazuje odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

- rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych;

- rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;

- rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (kilkuzdaniowy opis na podane przez prowadzących zagadnienia, część zagadnień pogrupowana jest w 2-zagadnieniowe bloki i student wybiera jedno zagadnienie z bloku). Egzamin zalicza 50% punktów. Egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień poruszanych na wykładach. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa (nie jest sprawdzana lista obecności).

Ćwiczenia: możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona (pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwiane na bieżąco). W przypadku dużej liczby usprawiedliwionych godzin, prowadzący ma prawo zadać jedno, dodatkowe ćwiczenie do wykonania w domu. Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. Przeprowadzenie w parach 45-minutowego miniwarsztatu na zajęciach na wybrany temat z listy (możliwość opracowania własnego tematu, po konsultacji z prowadzącym ćwiczenia) - 60%.

2. Inne prace na zajęciach z wykorzystaniem materiałów źródłowych (krótkie formy pisemne realizowane indywidualnie lub w parach, dyskusje w grupie) - 30% oceny;

3. Praca w domu (krótka forma pisemna) - 10% oceny;

Ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu. Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska, Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska, Dorota Rucińska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.