Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika mapy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GRM-KT Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Grafika mapy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kartografia i topografia 1900-1-KARTT

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu kartografii ogólnej zdobytej na I roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw teorii barwy w odniesieniu do kartografii, zasad konstrukcji systemów znaków i legend, wykorzystania zmiennych graficznych do porządkowania treści mapy, podstaw typografii w zakresie dotyczącym kartografii i zasad rozmieszczania napisów na mapach oraz reguł rysunku kartograficznego odnoszących się do map papierowych i ekranowych.

Pełny opis:

Wstępna część wykładu poświęcona jest podstawowym zasadom higieny pracy przy komputerze, warunkom oświetlenia miejsca roboczego oraz wpływowi oświetlenia na poprawność percepcji mapy.

Zasadnicza część wykładu dotyczy teorii barwy w odniesieniu do kartografii, standaryzacji systemów pomiaru i reprodukcji barw.

Wykład i ćwiczenia poświęcone są również zmiennym graficznym – wykorzystaniu ich do porządkowania treści mapy, zasadom konstrukcji systemów znaków i opracowania legend oraz graficznej kompozycji mapy. Zajęcia obejmują też podstawy typografii w odniesieniu do kartografii i zasady rozmieszczania napisów na mapach oraz reguły rysunku kartograficznego dotyczące map papierowych i ekranowych.

Literatura:

Pasławski J. (red.), 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era, Warszawa (szczególnie rozdział 5. „Kartograficzne środki wyrazu”)

Bertin J., 1983, Semiology of graphics: diagrams, networks, maps, Madison: University of Wisconsin Press

Brychtova A., Coltekin A., 2016, An Empirical User Study for Measuring the Influence of Colour Distance and Font Size in Map Reading Using Eye Tracking, Cartographic Journal, Vol. 53 (3), 202-212

Harrower M., Brewer C., 2007, ColorBrewer.org: An Online Tool for Selecting Colour Schemes for Maps, Cartographic Journal, Vol. 40 (1), pp. 27-37

Kin Z., Li Z., 2017, Grouping Rules for Effective Legend Design, Cartographic Journal, Vol. 54 (1), pp. 36-47

Slocum T. A. i inni: Thematic Cartography and Geographic Vizualization. Pearson Prence Hall, 2005

Ostrowski W., Kowalski P.: „Przewodnik toponimiczny” Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu teorii barwy – psychologicznych i fizjologicznych podstawach nauki o barwach w odniesieniu do kartografii, metodach pomiaru oraz oceny barw i źródeł światła, standaryzacji systemów pomiaru barw, modelach barw.

Wiedza z zakresu zasad kartograficznej i graficznej prezentacji informacji przestrzennej: zmienne graficzne i ich wykorzystanie, poziomy czytania mapy, dobór zakresu i szczegółowości treści do skali, przeznaczenia i tematyki mapy.

Wiedza o podstawowych zasadach typografii w odniesieniu do kartografii i umiejętność rozmieszczania napisów na mapach.

Umiejętności krytycznej oceny sposobów prezentacji informacji przestrzennej na mapach.

Umiejętność wizualizacji danych przestrzennych na podstawie zasad kartograficznej oraz graficznej prezentacji informacji geograficznej.

Umiejętność wykorzystania oprogramowania graficznego oraz programu typu GIS do redakcji poprawnych graficznie map tematycznych i ogólno- geograficznych.

Umiejętność wyboru optymalnych rozwiązań graficznych w trakcie wizualizacji danych przestrzennych w celu uzyskania różnych poziomów czytania mapy.

Umiejętność poprawnego zastosowania zmiennych graficznych stosownie do poziomu pomiarowego danych.

Umiejętność redakcji mapy atrakcyjnej dla odbiorcy i użytkownika mapy o określonych wymaganiach, oczekiwaniach względem mapy oraz wiedzy i doświadczeniu w użytkowaniu map.

Umiejętność projektowania systemu znaków z poprawnym wykorzystaniem zmiennych graficznych w celu uzyskania graficznego grupowania znaków i hierarchizacji treści.

Umiejętność projektowania arkusza mapy, dobór wagi optycznej poszczególnych elementów arkusza mapy.

Metody i kryteria oceniania:

wykład i ćwiczenia – ocena wspólna:

wykład – kolokwium zaliczeniowe

ćwiczenia:

– wykonanie i poprawienie (w razie potrzeby) wszystkich prac zadanych na zajęciach,

– aktywność na zajęciach,

– obecność na zajęciach (max. dwie nieobecności, należy usprawiedliwić każdą nieobecność),

– w przypadku niezaliczenia ćwiczeń lub wykładu przewidziane jest umożliwienie poprawy w jednym dodatkowym terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia,

– w ocenach z wykonywanych prac uwzględniana jest punktualność oddania pracy, poprawność metodyczna, samodzielność i kreatywność studentów. Prace poprawiane wg wskazówek prowadzącego oceniane są maksymalnie jako db+.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kowalski
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Paweł Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej synchronicznej:

wykłady i ćwiczenia - na platformie Google Meet.

W zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.