Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja a środowisko przyrodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GSP-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja a środowisko przyrodnicze
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie złożonych relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym. Historia tych relacji. Człowiek jako podmiot i przedmiot relacji ze środowiskiem.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ukazanie i przedyskutowanie relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym, przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami globalizacji (antropopresja) a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami) w różnych strefach klimatycznych, w różnych typach środowiska, w różnych kontekstach społeczno-gospodarczych

Pełny opis:

Jest to wykład o wzajemnych relacjach między globalizacją (definiowaną na innych przedmiotach), a rozumianą najczęściej jako ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur („tworzenie się jednego świata", „światowego społeczeństwa”) a unikatowym środowiskiem przyrodniczym Ziemi stanowiącym szczególnego rodzaju interaktywną „scenę”, na której toczy się życie społeczne i gospodarcze. Zarówno czynniki środowiskowe jak i procesy globalizacji (w tym rosnące znaczenie organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji) odgrywają określone role (nie do końca rozpoznane, rozumiane i uświadamiane). Zakres swobody aktorów ograniczony jest możliwościami sceny (Ziemia jest tylko jedna). Nieznajomość istniejących ograniczeń i/lub nieliczenie się z nimi rodzi sytuacje kryzysowe i konflikty, powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka, wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Przykładami takich sytuacji mogą być istniejące (lub potencjalne) konflikty o zasoby naturalne (paliwa kopalne, woda), degradacja środowiska (w tym deterioracja terenów rolniczych, pastwisk), następstwa masowej turystyki i wiele innych negatywnych zjawisk, jak choćby pustynnienie, „dziura ozonowa”, globalne zmiany klimatu. W ten sposób formuje się, niewątpliwie dyskusyjna, wizja współczesnego społeczeństwa jako „społeczeństwa ryzyka”. To ryzyko dotyczy nie tylko problemów ekonomicznych, ale także zdrowia publicznego i środowiska przyrodniczego. Wykłady będą przede wszystkim krytycznym przeglądem sytuacji konfliktowych między społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi następstwami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami) w różnych strefach klimatycznych i w różnych typach środowiska. Podstawowe pytania wymagające znalezienia odpowiedzi, to: Jakie są przyczyny zmian na styku człowiek – przyroda ocenianych jako niekorzystne? Jakie są możliwe odpowiedzi człowieka w takich sytuacjach konfliktowych? (jakie strategie „na przeżycie” może człowiek rozwinąć).

Literatura:

Archer, D., 2011, Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196

Bąkiewicz, A., U. Żuławska, (Red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 616

Craig, J.R., D.J. Vaughan, B.J. Skinner, 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 502

Czerny, M., 2012, (Red.), Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 357

Czerny, M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 240

Duxbury, A.C., A.B. Duxbury, K.A. Sverdrup, 2002, Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 636

Graniczny, M., W. Mizerski, 2009, Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198

Haliżak, E., R. Kuźniar, J. Symonides, (Red.), 2003, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 370 Kempny, M., 1998, Globalizacja. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 241

Kuciński, K., 2002, Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 271

Landes, D. S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, s 732

Mannion, A.M., 2001, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 450

Otok, S., 2012, Geografia polityczna. Geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s 220

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_U04, K_U05, K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W04, S2_W05, S2_U04, S2_U05, S2_K05

Student dzięki wykładom i przestudiowanej literaturze rozumie znaczenie podstawowych terminów i pojęć związanych z globalizacją (różne aspekty globalizacji), środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka (różnymi jego aktywnościami) i sprawnie posługuje się nimi. Zna literaturę przedmiotu i potrafi znaleźć potrzebne informacje. Potrafi dokonać charakterystyki różnych form gospodarki, dostrzega ewolucję gospodarki w skali świata i w skali regionalnej (globalizacja) i zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska przyrodniczego (globalne zmiany klimatu) jakie zmiany gospodarcze niosą.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena na egzaminie ustnym. Podczas wykładów często przybierających formę konwersatorium, w ciągu całego semestru dokonywana jest bieżąca ocena jakości wystąpień studentów. Jako jako pozytywne punktowane jest zaangażowanie w prowadzone zajęcia, jakość zadawanych pytań i wygłaszanych komentarzy (generalnie jakość dyskusji). To 1/5 końcowej oceny. Na koniec zajęć przewidziany jest egzamin ustny (80% oceny).

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Anna Dudek, Jerzy Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.