Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GSW-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci studiów II stopnia stacjonarnych, na kierunku Geografia, specjalność: hydrologia i klimatologia, którzy odbyli kurs z zakresu Hydrologii i oceanografii (na studiach licencjackich). Wszystkie dane na ćwiczeniach są udostępniane tylko w postaci cyfrowej. Rekomendowane jest zatem wykorzystanie przenośnych komputerów w trakcie zajęć (może być 1 na 2 osoby).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawiane są podstawowe problemy gospodarki wodnej w Polsce i jej relacje z ochroną środowiska. Położono nacisk na szacowanie zasobów dyspozycyjnych wód, zestawianie bilansu wodno-gospodarczego w zlewni oraz ocenę jakości wód.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie na trudną sytuację wodną kraju i świata: skromne zasoby wodne i groźne zanieczyszczenia wód. Prawidłowe gospodarowanie wodą traktowane jest jako czynnik sprzyjający ochronie środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z zagrożeniem żywiołem wodnym (powodzie, erozja gleb, susze). Omawiane są sposoby wykorzystania energii wodnej i dróg wodnych. Ochrona hydrosfery przedstawiona jest jako ilościowa i jakościowa ochrona zasobów wodnych a na tym tle wskazane są źródła zanieczyszczeń (rolnicze, przemysłowe, komunalne) oraz sposoby ich ograniczenia, usuwania i wykorzystania w świetle wymogów prawa wodnego i umów międzynarodowych.

Ćwiczenia mają za zadanie pogłębienie wiedzy wyniesionej z wykładu i umożliwienie jej praktycznego zastosowania. Część wstępna poświęcona jest wprowadzeniu do regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki wodnej w Polsce (m.in. Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Powodziowa, Dyrektywa Azotanowa, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska). W zasadniczej części omówione są przykłady obliczania przepływu nienaruszalnego i zasobów wodnych, zapotrzebowania na wodę i produkcji ścieków w jednostce administracyjnej, oceny jakości wód na podstawie wyników analiz chemicznych oraz zestawiania bilansu wodno-gospodarczego.

Wymiar zajęć:

Wykład: 20 h (10 x 2 h)

Ćwiczenia: 20 h (10 x 2 h)

Przygotowanie własne studenta do zajęć:

Wykład i egzamin: 15 h

Ćwiczenia: 20 h

RAZEM: około 75 h

Literatura:

Anisfeld S.C., 2010, Water Resources. Island Press, Washington

Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. Wyd. SGGW, Warszawa.

Ferrier R.C., Jenkins A., 2010, Handbook of Catchment Management. Wiley-Blackwell, Oxford

Kowalczak P., 2007, Konflikty o wodę. Wyd. Kurpisz S.A., Przeźmierowo.

Meire P., Coenen M., Lombardo C., Robba M., Sacile R., 2008, Integrated Water Management. Practical Experiences and Case Studies. NATO Science Series, Springer, Dordrecht.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Gospodarka wodna (miesięcznik) – wybrane numery.

Ochrona Środowiska – Rocznik Statystyczny GUS (ostatni dostępny).

Prawo Wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z dn. 11 października 2001 r. (z późniejszymi zmianami).

Ramowa Dyrektywa Wodna (WFD), (2000/60/EC).

Witkowski K., Filipkowski A., Gromiec M.J., 2008, Obliczanie przepływu nienaruszalnego. Poradnik, IMGW, Warszawa

www.kzgw.gov.pl

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. wie czym jest gospodarka wodna

2. zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się gospodarka wodna;

3. zna problemy gospodarki wodnej w Polsce i na świecie;

4. wie co to są systemy wodno-gospodarcze;

UMIEJĘTNOŚCI

1. opisuje i charakteryzuje rodzaje zasobów wodnych;

2. dyskutuje zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą uwzględniając problemy ochrony środowiska;

3. rozpoznaje i objaśnia zagrożenia związane z żywiołem wodnym (powodziami i suszami);

4. zastosowuje uzyskaną wiedzę do planowania kompleksowego systemu zarządzania zasobami wodnymi;

POSTAWY

1. rozumie znaczenie gospodarki wodnej w gospodarce narodowej;

2. docenia znaczenie prowadzenia systematycznych i nieraz długotrwałych działań zmierzających do uregulowania gospodarowania wodą w zlewni;

3. rozumie konieczność szukania kompromisu między efektywną gospodarką wodną a ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – obecność i aktywność na zajęciach oraz końcowy pisemny egzamin, do którego student dopuszczany jest po zaliczeniu ćwiczeń; możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w terminie "0" przed rozpoczęciem sesji. Prowadzący podejmuje decyzję o dopuszczeniu poprawy przez studenta oceny dostatecznej z egzaminu na podstawie jego frekwencji na wykładach (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie wykonanych w ramach ćwiczeń prezentacji i prac; dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Ocena końcowa: 50 % oceny z ćwiczeń, 50 % oceny z zaliczenia wykładów.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone synchronicznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem GoogleMeet lub podobnej aplikacji. Synchronicznie, tzn. w terminach przewidzianych w planie zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

W celu uczestnictwa w zajęciach od studentów wymaga się posiadania komputera osobistego z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym oraz GIS. Dane i instrukcje do ćwiczeń oraz w razie potrzeby bezpłatna studencka, roczna licencja oprogramowania ArcGIS zostaną zapewnione przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.