Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global tourism trends

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GTT-GSW-WA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0520) Environment Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global tourism trends
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Students are to recall the previously known categories about tourism geography and on this basis to learn and analyze the basic globalization changes related to tourism in various parts of the world.


Particular case-studies willl be shown to emphasis the positive and negative aspects of globalization in relation to developing countries and the development of tourism in their area and depending on the degree of their development.


Issues related to tourism economy, its impact on creation of GDP, environmental constraints and socio-cultural barriers will be discussed.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

As part of the course the discussion on the indicators such as: Defert, Schneider and Charvat is planned as well as about the natural and cultural conditions of the location of the accommodation and gastronomic base, as well as natural and cultural conditions of the location of the paraturist base. In addition, individual stages of the development of a seaside tourist town will be discussed and selected examples of tourism development from all over the World will be shown.

Pełny opis:

The range of topics discussed in class:

- global tourism trends,

- the impact of COVID-19 pandemic on global tourism sector,

- types of tourism: active, culinary, business, extreme, cultural and city-break tourism,

- overtourism phenomen,

- modern accomodation tourist facilities,

- tourist absorption rate, tourist capacity indicator,

- tourist routes (walking, lowland, bike - Green Velo, Euro Velo, mountain, ski) and issues related to creation of tourist routes,thematic routes,

- tourism development meeting the needs of individual forms of tourism: including leisure, cultural and active tourism,

- natural conditions of the location of the accommodation base, restaurants, paraturist base,

- stages of development of a seaside tourist city,

- selected examples of tourism development in tourist resorts around the world (chosen tropical islands, selected regions in developing countries).

Literatura:

- Podhorodecka K., Dudek A., 2019, Disadvantages connected with the development of tourism in the contemporary world and the concept of sustainable tourism, „Problemy Ekorozwoju”, “Problems of Sustainable Development”, vol. 14, no 2.

- Kowalczyk A., 2015, The world’s biggest hotel companies. Old trends and new tendencies, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, Volume 19: Issue 4 , p.26–33, DOI: https://doi.org/10.1515/mgrsd-2015-0020

Efekty uczenia się:

After completing the course the student:

1. in the field of knowledge:

- knows the professional terminology in the field of tourism geography,

- knows and understands the concept of tourist intenstity ratio and capacity index,

- understands the impact of globalization on tourism development,

- knows and understands the relationship between the natural environment and tourism development,

- understands the reasons for the spatial diversity of the tourism accommodation base,

- knows the theories regarding the development of a seaside tourist town and knows for what purposes the tourist isolation index is calculated.

2. in terms of skills:

- knows how to use knowledge to indicate the most favorable conditions for the development of tourism in selected countries,

- can use scientific literature and other sources to plan tourist development,

- can present selected issues in the field of tourism on chosen examples,

- can list the natural conditions of the location of the accommodation base and the natural conditions of the location of the paraturist base.

3. in the field of social competence:

- understands the impact of diversity of the natural environment on the development of tourism,

- can work in a group.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade will consist of the following elements:

- class attendance (one unexcused absence possible),

- presentation of the tourist investment project (70% of final mark),

- participation in discussion and group tasks - work in groups (30% of final mark).

Praktyki zawodowe:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)