Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GZGC-GSEC
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia rozwoju gospodarki cyfrowej. Analizowane są przyczyny, zakres i konsekwencje gospodarcze i społeczne rozwoju działalności gospodarczych opartych na technologiach cyfrowych.

Pełny opis:

Wykorzystanie technologii cyfrowych w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zjawiskiem powszechnym, chociaż wykazuje duże zróżnicowanie przestrzenne. Informacja jako czynnik produkcji pozwoliła zmienić wiele tradycyjnych działalności i dała impuls do powstania nowych dziedzin gospodarowania aż po stworzenie nowych modeli biznesowych. Skutki ich działań widoczne są nie tylko w wirtualnej, ale też w fizycznej przestrzeni.

Dzięki zamianie na formę cyfrową wielu usług przekształceniom uległ też krajobraz gospodarczy. Kraje, regiony, przedsiębiorstwa oraz społeczności możemy obecnie postrzegać jako „wygranych” lub „przegranych” tej cyfrowej transformacji. Do klasycznej formy wykluczenia cyfrowego doszło wiele nowych odmian tego zjawiska.

W ramach zajęć próbujemy kolejno analizować przyczyny i tempo tych zmian. Jako podstawę traktujemy rozwój rozwiązań technologicznych (chmura, Internet Rzeczy, robotyzacja), infrastrukturalnych (sieci teleinformatyczne) i nowych form organizacyjnych (głównie powstanie i rola przedsiębiorstw wykorzystujących platformy internetowe). Na tym tle prezentowane są przemiany w zakresie produkcji (przemysłowy internet rzeczy, autonomiczne roboty, cyfrowe bliźniaki itp.), w zakresie handlu (platformy wymiany) oraz wśród przedsiębiorstw związanych z formami aktywności kojarzonymi z czasem wolnym (turystyka, kultura i rozrywka).

Zmiany obserwowane jako skutek procesów cyfryzacji dotykają różnych obszarów i grup osób. Stąd jednym z wątków analizy w trakcie zajęć jest przyjrzenie się wybranym, szczególnie ważnym dla samych studentów dziedzinom życia, które uległy poważnym zmianom wskutek rozwoju przedsiębiorstw internetowych.

Student dla osiągnięcia zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się powinien nauczyć się i napisać zaliczenie pisemne, przygotować i przedstawić na zajęciach charakterystykę jednego z rodzajów działalności gospodarczej z punktu widzenia skutków 9dobrych i złych) jej cyfryzacji; przeczytać i przedstawić (z opcją odpowiedzi na ewentualne pytania) krytyczną analizę wskazanego tekstu z zakresu przedmiotu.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się: 25 godzin.

Literatura:

Gajewski J., W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.

Janc K., 2017, Geografia internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Kreft J., 2021, Władza platform. Za fasada Google, Facebooka i Spotify. Kraków: Universitas.

Roszkowska D., 2021, Gospodarka, nowe technologie i innowacje w erze transformacji cyfrowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Śledziewska K., R. Włoch, 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

World Investment Report 2017. Investment And The Digital Economy, 2017, UNCTAD.

Zuboff S., 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, (tłum. Alicja Unterschütz). Poznań. Wyd. Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Kierunki i metody badawcze w geografii człowieka

Efekty specjalnościowe: , S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_K01, S1_K03, S1_K06

Wiedza. Student zna i rozumie:

S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W10, S1_W11, S1_W14

- strukturę gospodarki cyfrowej (podstawowe podmioty) i jej układ regionalny (zróżnicowanie),

- podstawowe kategorie organizacyjne (i ich cechy) prowadzenia działalności w gospodarce cyfrowej,

- najnowsze trendy w rozwoju badań nad wpływem cyfryzacji gospodarki na życie społeczne.

Umiejętności. Student potrafi:

S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13

- wskazać obszary geograficzne i rodzaje działalności zyskujące i tracące na ewolucji form internetowych prowadzenia biznesu,

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku angielskim, w zakresie nowych (cyfrowych) form prowadzenia działalności usługowej i produkcyjnej.

- przygotować pisemne opracowanie z zakresu współczesnej gospodarki cyfrowej na podstawie literatury i/lub własnych badań.

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:

S1_K01, S1_K03, S1_K06

- współdziałania i pracy w niewielkiej grupie realizując zadania badawcze z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się trzy elementy:

1) Zaliczenie pisemne (treści prezentowane w czasie zajęć) - 8 pytań otwartych – 1/2 oceny (24 pkt);

2) Prezentacja na temat wybranego rodzaju działalności opartej na rozwiązaniach cyfrowych [w zależności od liczebności całej grupy - możliwa praca w małych zespołach] - („wygrani - przegrani”) – 1/4 oceny (12 pkt);

3) Prezentacja treści i dyskusja nad tekstem (artykułem) – 1/4 oceny (12 pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)