Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleba w krajobrazie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GwK-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleba w krajobrazie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać główne typy gleb występujące w Polsce i ich podstawowe właściwości.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium przedstawiane jest miejsca i rola gleby w systemie krajobrazowym, a także zasady opisu, systematyki i interpretacji gleb. Zajęcia mają formę kameralną.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium prezentowane jest miejsce gleby w geosystemie krajobrazowym i jej rola jako komponentu wskaźnikowego, zarówno w warunkach naturalnych, jak i zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności interpretacji profilu glebowego jako wskaźnika stanu geosystemu oraz interpretacji wyników analiz laboratoryjnych. Ponadto doskonalona jest wiedza studenta na temat systematyki i zasad opisu gleb Polski i świata, ułatwiająca korzystanie z archiwalnych i nowych źródeł informacji oraz wykonywanie charakterystyki gleb w pracach magisterskich.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (konwersatorium)

25h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczeń)

40h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

• Bednarek R., Dziadowiec H., i in., 2004, Badania ekologiczno-gleboznawcze, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.

• Brogowski Z., Czerwiński Z., 1997, Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, Wyd. SGGW Warszawa.

• Charzyński P., 2006, Testing WRB on Polish Soils, Toruń, Ass. of Polish Adult Educators.

• Klasyfikacja zasobów glebowych świata (World Reference Base for Soil Resources), Toruń, Polskie Tow. Gleboznawcze, 2003.

• Systematyka gleb Polski. Wydanie 5, 2011, Roczniki Gleboznawcze, t.62, nr 3

• Podręczniki do gleboznawstwa i geografii gleb; artykuły w języku polskim, niemieckim i angielskim (dobór lektur zależny od grupy).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U04, K_U05

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W13, S3_U01, S3_U06, S3_U07

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. Zna koncepcje z zakresu geoekologii i geomorfologii wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

3. Zna zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

4. Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. Umie zaplanować i przeprowadzić badania

3. Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

4. Potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

2. Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. zna najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między glebą a pozostałymi elementami geosystemu,

2. przedstawia przykłady wskaźnikowej roli gleb w geosystemach naturalnych i poddanych presji antropogenicznej,

3. zna zasady typologii gleb przyjęte obecnie w Polsce (PTG) i na świecie (WRB) oraz najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb,

4. rozumie zasady gospodarowania glebą w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego

5. zna metody badań jakościowych i ilościowych

UMIEJĘTNOŚCI

1. wyjaśnia przyczyny występowania niektórych właściwości gleb w nawiązaniu do zróżnicowania innych komponentów krajobrazu,

2. przewiduje reakcję gleb na działanie niektórych form antropopresji,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - pytania testowe i opisowe, oceny z prac praktycznych, które student wykonuje na zajęciach, kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.