Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia dynamiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-HDY-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia dynamiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z zakresu hydrologii na studiach licencjackich kierunku Geografia, Ochrona Środowiska lub innych równoważnych. Znajomość podstaw Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i obsługi pakietu ArcGIS Desktop lub innego alternatywnego pakietu.


W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW. W związku z tym wymagane jest dysponowanie sprzętem komuterowym z zainstalowanym pakietem ArcGIS, dostępnym dla studentów WGiSR UW, oraz programem EXCEL.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchacza z podstawowymi metodami opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni; w szczególności omawiane są metody opisu strefy aeracji, szaty roślinnej wg wskaźników roślinnych, retencji powierzchniowej, a także metody opisu transformacji opadu w odpływ.

Pełny opis:

Wykład:

Procesy składowe cyklu hydrologicznego.

Procesy hydrologiczne w podsystemach zlewni.

Hydrologiczne parametry gleby. Charakterystyki retencyjne gleb.

Ruch wody w gruncie.

Proces infiltracji. Proces ewapotranspiracji.

Opad efektywny w ocenie odpływu wezbraniowego.

Hydrogram jednostkowy w symulacji odpływu powierzchniowego.

Ewapotranspiracja na podstawie danych modelowych i satelitarny

Pokrywa śnieżna

Ćwiczenia:

1. Hydrologiczne parametry ośrodków porowatych. Profile wilgotnościowe

2. Charakterystyczne stany uwilgotnienia strefy aeracji.

3. Potencjał hydrauliczny wody glebowej.Ruch wody w strefie nienasyconej.

4. Proces infiltracji: formuła empiryczna.

5. Opad efektywny – metoda SCS (ang. Soil Conservation Service)

6/7 Metoda izochron. Czas koncentracji. Hydrogram odpływu ze zlewni

8/9. Hydrogram jednostkowy (HJ). Przykłady zastosowania postulatów teorii HJ.

10/11.Wskaźniki roślinne w ocenach ewapotranspiracji.

12/13/14. Ewapotranspiracja na podstawie danych teledetekcyjnych.

15. Pokrywa śnieżna.

Literatura:

Soczyńska U. (red.), 1989, Procesy hydrologiczne. Fizycznogeograficzne podstawy modelowania, PWN Warszawa.

Soczyńska U.(red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Szymkiewicz R., Gąsiorowski D., 2010, Podstawy hydrologii dynamicznej, WNT.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W08, K_W10 K_W19, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K07, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W05, S4_U09, S4_U03, S4_K03, S4_K09

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni

2. Zna podstawy opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie stosować matematyczny opis podstawowych procesów hydrologicznych

2. Umie oceniać ilości wody uczestniczące w procesach cyklu hydrologicznego w zlewni

POSTAWY

1. Docenia możliwości zastosowań hydrologii procesów w praktyce

2. Ponosi odpowiedzialność za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny - pytania testowe i opisowe.

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prac pisemnych, oddawanych w terminie wskazanym przez prowadzącego. Dopuszczalne jest poprawianie wyłącznie niezaliczonych ćwiczeń. Na ćwiczeniach dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, natomiast całkowita dopuszczalna liczba nieobecności, zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych, wynosi 3. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) student jest zobowiązany uzupełnić w terminie ustalonym indywidualnie z prowadzącym.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW. Wówczas konieczne jest dysponowanie komputerem z zainstalowanym programem EXCEL i ArcGIS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.