Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-HMT-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrometria
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarami stosowanymi w nowoczesnej hydrologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

1. Prezentacja programu wykładu i zalecanej literatury. Założenia wstępne

2. Teoria pomiarów i metody szacowania błędów

3. Metody pomiarów stanu wody (obserwacje terminowe i ciągłe)

4. Metody pomiaru natężenia przepływu (metoda objętościowa, przelewy, powierzchnia-prędkość)

5. Krzywa natężenia przepływu i hydrogram odpływu

6. Pomiary rumowiska rzecznego

7. Rola pomiarów hydrometrycznych w prognozowania hydrologicznym

8. Wykorzystanie pomiarów hydrometrycznych w modelach hydrologicznych

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Hydrometria, PWN, Warszawa.

2. Michalski A., 2004, Pomiary wody w kanałach otwartych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

3. Pasławski Z., 1973, Metody hydrometrii rzecznej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01, K_K07

Efekty specjalnościowe: S4_W05, S4_W06, S4_W11, S4_W12, S4_U01, S4_U12, S4_K03

Poznanie teoretycznych podstaw Hydrometrii z uwzględnieniem sposobów obserwacji zjawisk i procesów zachodzących w wodach powierzchniowych i podziemnych. Zapoznanie się z metodyką dokonywania pomiarów, zasadami interpretacji oraz aplikacji wyników.

WIEDZA

- Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hydrometrii.

- Zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w hydrologii standardowo przez służby IMGW-PIB i PIG-PIB jak i nowo testowany sprzęt pozwalający na monitorowanie potencjału i złożoności hydrosfery.

- Wie jakich technik pomiarowych użyć w zależności od rodzaju celu pomiarowego.

- Zna ograniczenia pomiarowe wynikające ze stosowanych metod oraz cech badanego obiektu.

- Rozumie zastosowanie hydrometrii w monitorowaniu środowiska przyrodniczego.

UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi zaplanować standardowe pomiary hydrometryczne i dobrać odpowiednie metody pomiarowe do założonego celu.

- Potrafi na bieżąco opracowywać wyniki badań terenowych.

- Potrafi interpretować uzyskane wyniki, przeprowadzić analizę błędów i przekazać wiedzę w różnej formie.

KOMPETENCJE

- Docenia efekty i znaczenie pomiarów hydrometrycznych jako źródła informacji i wspomagania interpretacji materiałów z różnych baz danych.

- Gotów jest do kierowania pracą indywidualną lub zespołową w zakresie hydrometrii i pod kątem osiągnięcia wskazanego celu.

- Gotów jest do poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu hydrometrii oraz jej krytycznej oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie testu końcowego z zakresu materiału przedstawionego na wykładzie. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 51% zadań.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)